De ger Nor­rort nå­got i häst­väg

E-bu­ti­ken Get the Gal­lop bred­dar sig och öpp­nar upp en bu­tik på Djurs­holms torg. Nu vill de, som sam­ar­be­tar med ridsport­kän­di­sen Li­sen Bratt Fre­dric­son, nå ut med si­na li­fe-sty­le­pro­duk­ter till fler.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: El­la Sö­der­berg Foto: Maria Svens­son

Ien li­ten lo­kal på Djurs­holms torg har ett nytt fö­re­tag flyt­tat in. När vi knac­kar på kom­mer tax­en Lu­cie ru­san­des, bu­ti­kens eg­na lil­la vakt­hund och med­hjäl­pa­re. Lou­i­se Ha­mil­ton och Ca­ro­li­ne Ka­nekrans öpp­nar dör­ren. Till­sam­mans med hopp­ryt­ta­ren Li­sen Bratt Fre­dric­son dri­ver de e-han­dels­bu­ti­ken Get the Gal­lop.

Här kan man kö­pa allt från rid­till­be­hör, klä­der, hem­in­red­ning, ac­ces­so­a­rer och lek­sa­ker för barn. Syf­tet är att va­ra en häst­bu­tik som även in­rik­tar sig på li­fe­sty­le-pro­duk­ter, nå­got de själ­va sak­nat.

– Vi kom­plet­te­rar varand­ra bu­si­nessmäs­sigt och gör vad vi gil­lar. Vi sat­sar på kva­li­tet och job­bar med fö­re­tag som pro­du­ce­rar pro­duk­ter på schyss­ta och etis­ka vill­kor, nå­got som häst­in­du­strin le­gat ef­ter med, sä­ger Ca­ro­li­ne.

– Häst­sport är en ni­schad in­du­stri. Dels är det en täv­lings­sport, men sen finns även pas­sio­nen för dju­ret. Även om man har slu­tat med rid­ning finns det än­då nå­got med häs­ten som at­tra­he­rar män­ni­skor. Det blir he­la din livs­stil, man an­das och le­ver häst, sä­ger Ca­ro­li­ne.

På bor­den i bu­ti­ken lig­ger trö­jor med bu­ti­kens tryck på, och på väg­gar­na häng­er tav­lor till för­sälj­ning som hopp­ryt­ta­ren Pe­der Fre­dric­son har må­lat. Han är även den som har de­sig­nat fö­re­ta­gets log­ga.

Men Get the Gal­lop har även bör­jat gö­ra eg­na pro- duk­ter, varav en är ett pann­band i si­den till häs­tar­na i haj­tandsmöns­ter. Ban­det bars bland an­nat av det spans­ka lands­la­get i VM i USA som äg­de rum för­ra vec­kan, och även Pe­der Fre­dric­son och lag-re­ser­ven Step­ha­nie Hol­mén red i pann­ban­det med de svens­ka fär­ger­na.

– Näs­ta steg är att till­ver­ka fler pro­duk­ter vi sak­nar på mark­na­den i vårt eget va­ru­mär­ke, sä­ger Lou­i­se.

Nu på­går ar­be­tet med att kom­ma i ord­ning på Ven­de­vä­gen. Här skö­ter de be­ställ­ning­ar, pac­kar ord­rar och har öp­pet för kun­der som vill kom­ma och kö­pa på plats. Den 16 ok­to­ber är det dags för in­vig­ning. Då är al­la som vill väl­kom­na till bu­ti­ken och he­la tri­on är sam­lad när även Li­sen Bratt Fre­dric­son är på plats.

– Det är kul att få ha ett lo­kalt sam­man­hang i Djurs­holm, vi kän­ner oss väl­kom­na här, sä­ger Lou­i­se.

– Vi väx­er så det kna­kar så det kom­mer bli mer och mer kom­mers här på kon­to­ret. Su­per­kul! sä­ger Ca­ro­li­ne.

Även om man har slu­tat med rid­ning finns det än­då nå­got med häs­ten som at­tra­he­rar män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.