Fixa tug­get som Oba­ma? – hem­lig­he­ten finns i Nor­rort

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Maria Svens­son

Går det verk­li­gen att säl­ja ett tug­gat tuggum­mi? Jo kanske om man be­rät­tar att den ti­di­ga­re pre­si­den­ten Oba­ma tug­gat på det. Det är näm­li­gen pre­cis vad en Tä­by­bo har gjort på bloc­ket.

Det var år 2013 som USA:s då­va­ran­de pre­si­dent Ba­rack Oba­ma var på be­sök i Stockholm. Fle­ra vägar var av­spär­ra­de på grund av hans be­sök och det var ett stort på­drag i sam­band med hans vis­tel­se i Sve­ri­ge.

En Tä­by­bo ver­kar av en an­nons på Bloc­ket att dö­ma ha va­rit li­te ex­tra lyc­ko­sam un­der den­na tid. Via an­non­sen be­rät­tar nu Tä­by­bon om hur hen hit­ta­de fyndet.

” Vid av­spär­rad mo­tor­väg… Oba­ma på stads­be­sök, the Be­ast kom­mer. Jag ser hur fönst­ret ve­vas ned, Oba­ma sprät­ter iväg sitt tuggum­mi… som stud­sar till mig…”.

Säl­ja­ren skri­ver att hen se­dan den da­gen för­va­rat tuggum­mit i en ste­ril kru­ka samt skic­kat in en del av tuggum­mit på dna-prov. En­ligt säl­ja­ren ska sva­ret från pro­vet för­vå­na, men på vil­ket sätt det för­vå­nar är i skri­van­de stund dock oklart.

Men sma­kar det så kos­tar det. Sum­man på gum­mit lig­ger just nu på 234 579 kro­nor – ett fynd jäm­fört med ut­gångs­pri­set, som säl­ja­ren la på en mil­jon kro­nor.

CHEWBAMA…? Säl­ja­ren me­nar att det här är Oba­mas tuggum­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.