JÄT­TE­VIK­TIGT

En stör­re lo­kal skul­le in­ne­bä­ra ett or­dent­ligt lyft – Val­len­tu­na Tyngd­lyft­nings­klubb hop­pas kun­na loc­ka fler med­lem­mar.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Maria Svens­son maria.svens­[email protected]­rekt­press.se

Tyngd­lyft­ning och skratt fyl­ler Val­len­tu­na Tyngd­lyft­nings­klubb lil­la lo­kal. Med för­hopp­ning­ar om en stör­re lo­kal vill de loc­ka till sig fler med­lem­mar som täv­lar om pall­plat­ser.

I ett li­tet rum med in­gång på bak­si­dan av Val­len­tu­na Gym­na­si­um trängs upp mot tio minst sagt star­ka kvin­nor och män. Rum­met luk­tar gam­malt om­kläd­nings­rum och för att få plats tu­ras de om med de vik­ter som finns ut­pla­ce­ra­de i al­la hörn.

– Det är li­te trångt, men man går all­tid hem med ett le­en­de på läp­par­na, sä­ger klub­bens ord­fö­ran­de Ken­neth Bylund.

Bil­da­des 2005

Val­len­tu­na Tyngd­lyft­nings­klubbs har fun­nits se­dan 2005 och un­der åren har de dra­git in fle­ra tit­lar och me­dal­jer. I dag trä­nar eli­ten bland ve­te­ra­ner­na och VM-mäs­ta­re här och näst in­till al­la i lo­ka­len har har ham­nat på pal­len i EM, VM el­ler SM.

De nya till­skot­ten Blan­ca Mar­ti­na de los San­tos och Sa­mir Rab­hi är in­te säm­re. Trots att de är nya i spor­ten har de bå­da ta­git me­dalj i SM som an­ord­na­des un­der hös­ten. Blan­ca som lyft i ett och ett halvt år hit­ta­de spor­ten av en slump.

– Jag spe­la­de volleyboll i lo­ka­ler­na bred­vid och vi skul­le tes­ta spor­ten. Jag kun­de in­te släp­pa det och be­stäm­de mig för att bör­ja trä­na, sä­ger hon och be­rät­tar att för­do­men om att det främst hand­lar om styr­ka in­te stäm­mer.

– Det är näs­tan mer tek­nik än styr­ka, det ock­så det jag gil­lar med spor­ten. Ge­nom att gö­ra små för­änd­ring­ar så kan man lyf­ta myc­ket mer, sä­ger hon.

Ef­ter att ha tit­tat på vi­de­or bör­ja­de Sa­mir Rab­hi trä­na tyngd­lyft­ning i tre må­na­der in­nan han bör­ja­de på klub­ben.

– Nu trä­nar jag näs­tan var­je dag. Men det krävs myc­ket pla­ne­ring ef­tersom jag stu­de­rar på KTH sam­ti­digt, sä­ger han.

De dröm­mer bå­da om att vin­na EM och kva­la in i lands­la­get.

– Ty­värr är tyngd­lyft­ning ing­en sport som man kan liv­nä­ra sig på. I Ki­na och Ryss­land kan man det men in­te i Sve­ri­ge. Det är där­för vi in­te har någ­ra världs­mäs­ta­re läng­re, sä­ger Blan­ca.

Fo­kus på att ha kul

Trots att klub­ben har fle­ra me­dal­jö­rer me­nar de att fo­kus lig­ger på att ha kul till­sam­mans och må bra, oav­sett vil­ken ål­der man är i.

– Det är skratt var­je dag och det är kul att att det kom­mer nya med­lem­mar som vill trä­na och se dem bli av med ryggont, sä­ger Jan ”Jan­ne Hin­richen som var med och star­ta­de klub­ben.

Hans mål med klub­ben är att den ska växa och att fler ung­do­mar ska hit­ta dit. Nå­got som de in­te upp­le­ver som möj­ligt i den lil­la lo­ka­len.

– Vi har dis­ku­te­rat med kom­mu­nen i två års tid om att vi be­hö­ver en ny lo­kal. Får vi en lo­kal så kan vi ta in fler ung­doms­grup­per och vi vet att in­tres­se finns, sä­ger han.

Det är li­te trångt, men man går all­tid hem med ett le­en­de på läp­par­na.

Ord­fö­ran­de Ken­neth Bylund och Jan ”Jan­ne” Hin­richen gil­lar li­vet med vik­ter, pre­cis som Li­na Petrell, en av de ak­ti­va i klub­ben.

To­mas Karls­son.

Ken­neth Bylund.

NÄS­TA MÅL EM. Sa­mir Rab­hi trä­nar näs­tan var­je dag i den lil­la lo­ka­len, han öka­de sin total­vikt i årets ju­ni­or SM med 52 ki­lo nu vill han kva­la in i EM.

GULDMEDALJÖR. Blan­ca Mar­ti­na de los San­tos, 20, tog ett guld i se­nas­te ju­ni­or SM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.