Många swisha­de hjälp till bar­nen

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström

Fri­tids­hjäl­pen i Val­len­tu­na le­ver på bi­drag från pri­vat­per­so­ner och för­e­ning­ar. De­ras swish– kam­panj drog in 11 541 kro­nor.

– Det går bra nu, vi har gans­ka myc­ket att gö­ra. De 11 541 kro­nor vi fick in, när vi upp­ma­nat Val­len­tu­na­bor­na att swisha 20 kro­nor, har jag be­ta­lat med­lems­av­gif­ter för i dag, sä­ger Ca­ro­li­ne Lin­dau, en av Fri­tids­hjäl­pens grun­da­re.

Mel­lan april 2017 och april 2018 hjälp­te Fri­tids­hjäl­pen 35 barn i Val­len­tu­na att kun­na id­rot­ta och hål­la på med fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

– Det ser oli­ka ut, i snitt fick var­je in­di­vid cir­ka 1 200 kro­nor. Allt byg­ger på bi­drag från pri­vat­per­so­ner och för­e­ning­ar, vi får inga bi­drag från kom­mu­nen el­ler så, sä­ger Ca­ro­li­ne Lin­dau.

Har ni pra­tat med kom­mu­nen?

– Ja, vi för sam­tal, för vi tyc­ker att det vi gör är en in­ve­ste­ring som mot­ver­kar det lång­sik­ti­ga ut­an­för­ska­pet.

Fri­tids­hjäl­pen de­lar ald­rig ut fak­tis­ka peng­ar.

– Vi be­ta­lar in di­rekt till för­e­ning­ar­na, då blir fa­mil­jen ano­nym. Om vi har sam­ar­be­te med för­e­ning­en kan för­e­ning­en skän­ka av­gif­ten di­rekt – men då kan vi in­te ga­ran­te­ra hund­ra pro­cent sek­re­tess, sä­ger Ca­ro­li­ne Lin­dau.

Just nu är störs­ta pro­ble­met för Fri­tids­hjäl­pen att för­rå­det man har är för li­tet.

– Vi har ett li­tet för­råd på No­va, men det är så­dant tryck på vårt för­råd. Vi öns­kar få hjälp och stöd med för­råd el­ler en li­ten lo­kal, men det går li­te trögt, sä­ger Ca­ro­li­ne Lin­dau.

Vi öns­kar få hjälp och stöd med för­råd el­ler en li­ten lo­kal.

BJU­DER IN KLUB­BAR. Ca­ro­li­ne Lin­dau på Fri­tids­hjäl­pen vill se fler för­e­ning­ar i Fri­tids­hjäl­pens mon­ter på Höst­fes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.