Kom­mu­nen sät­ter stopp för Lid­ls pla­ner

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Som vi ti­di­ga­re skri­vit köp­te Lidl för­ra året den så kal­la­de ”Mc Do­nald´s-tom­ten” i Val­len­tu­na cent­rum. I sam­band med kö­pet av tom­ten, som lig­ger i an­slut­ning till den tomt Lidl har sin bu­tik på, ha­de fö­re­ta­get sto­ra pla­ner. Man vil­le byg­ga en ny kund­par­ke­ring och en mat­bu­tik på 2 400 kvadrat­me­ter.

Men Val­len­tu­na kom­mun har gjort en planänd­ring och upp­hävt de­talj­pla­nen, nå­got som sät­ter stopp för i al­la fall en del av Lid­ls pla­ner.

Lidl upp­ger att de är be­stör­ta. ”Det­ta in­ne­bär att pro­jek­tet in­te kan re­a­li­se­ras i den tänk­ta ut­sträck­ning­en”, skri­ver fö­re­ta­get.

– Vi har gjort en planänd­ring nu, den har de nu över­kla­gat. Det ska gå vi­da­re till mark- och mil­jö­dom­sto­len, så får vi se vad de sä­ger, sä­ger Björn Staf­bom, plan­chef på Val­len­tu­na kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.