Strand­pro­me­na­den på pa­us

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I vint­ras bör­ja­de strand­pro­me­na­den vid Val­len­tu­na­sjön byg­gas på Tä­by­si­dan. Tanken är att det ska gå att gå längs sjön un­der en läng­re sträc­ka, och även på Val­len­tu­na­si­dan.

Byg­get i Tä­by tog dock stopp vid två vil­lor som lig­ger vid sjön, ef­tersom det in­te var helt klar­lagt var vägen skul­le dras vi­da­re. De bo­en­de var emot att vägen drogs fram­för hu­sen, även om det är kom­mu­nen som äger mar­ken. Fort­fa­ran­de har ing­et nytt hänt och pro­jek­tet är just nu vi­lan­de.

– För att byg­ga vi­da­re norrut mås­te vi va­ra över­ens med fas­tig­hets­ä­ga­re och nå­gon så­dan över­ens­kom­meö­se finns än­nu in­te, sä­ger Niklas Wenn­berg, pro­jekt­le­da­re på Tä­by kom­mun.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

PÅ IS. Ing­et nytt har hänt med strand­pro­me­na­den vid Val­len­tu­na­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.