Ny ål­ders­gräns på No­va: Fo­kus på hög­sta­di­e­e­le­ver

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg

No­va fri­tids­gård har be­slu­tat att änd­ra ål­ders­grän­sen för ung­do­mar­na, från 13–20 år till 13–18 år. Det­ta då man un­der vå­ren har ar­be­tat med att se över fri­tids­går­dar­nas ar­be­te och roll i kom­mu­nen.

Till­sam­mans med Mår­ten Roosvall, lä­ra­re vid fri­tids­ut­bild­ning­en på Skarpnäcks folk­hög­sko­la, har fri­tids­le­dar­na sett över ar­be­tet och kom­mit fram till att den nya mål­grup­pen passar bätt­re.

– Sen har man som 13-åring kanske in­te allt för myc­ket ge­men­samt med en 20-åring. Vårt fo­kus lig­ger på hög­sta­di­e­e­le­ver, sä­ger Torsten ” Tum­men” Scott, en­hets­chef på Ung Fri­tid i Val­len­tu­na kom­mun.

På se­na­re tid har No­va in­te hel­ler haft så många äld­re ung­do­mar som be­sökt fri­tids­går­den, och en­ligt Tum­men har det va­rit så un­der ett par år.

– Om man tit­tar nu mär­ker vi att det ab­so­lut är flest sju­or och åt­tor här, och vi får även in fler yng­re be­sö­ka­re vil­ket är ro­ligt. Som ung­dom är man all­tid väl­kom­men ner och be­rät­ta för fri­tids­le­dar­na vad man vill ha och gö­ra på fri­tids­går­den, sä­ger han.

Fri­tids­för­valt­ning­en fått i upp­drag att om­lo­ka­li­se­ra No­va och nu har man läm­nat in ett för­slag på lo­kal till fri­tids­nämn­den. I sam­band med det vill man en­ga­ge­ra ung­do­mar­na i ar­be­tet med att ut­for­ma den nya lo­ka­len.

– Ung­do­mar­na kom­mer att få möj­lig­het fram­ö­ver att va­ra med och ska­pa den fri­tids­gård de vill ha, sä­ger Tum­men.

FOTO: ROFFE AN­DERS­SON

Torsten Scott, en­hets­chef. ÅL­DERS­GRÄNS. Nu änd­ras fri­tids­går­dens ål­ders­gräns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.