Po­li­sen ef­ter ung­doms­rån: ”Vi be­fa­rar en ny rån­våg”

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lot­ten Eng­bom

Stö­ket, med fler­ta­let rån, i och kring Tä­by cent­rum mins­ka­de un­der en pe­ri­od. Nu be­fa­rar dock po­li­sen att det åter­i­gen sker en ök­ning.

I bör­jan på för­ra året skrev vi om att po­li­sen upp­lev­de Tä­by cent­rum som en väl­digt stö­kig plats för ung­do­mar, nå­got som oro­a­de po­li­sen myc­ket.

Se­dan blev det lug­na­re ett tag. Men den här vec­kan har två rån be­gåtts mot min­derå­ri­ga. I mån­dags blev en 15årig flic­ka rå­nad på sin väs­ka i Näs­bydal. I tis­dags blev en min­derå­rig kil­le av med sin väst. Nu är po­li­sen åter­i­gen oro­a­de.

– Vi job­bar med de här ären­de­na men vi be­fa­rar att det kom­mer ny rån­våg. Det är li­te den käns­lan som vi har på grund av de här två rå­nen, sä­ger Box­i­ao Pan, tf grupp­chef för ung­doms­ut­red­ning­ar i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by.

– Vi har en då­lig mag­käns­la. Spe­ci­ellt när det är två styc­ken på så kort tid i när­om­rå­det då känns det in­te bra alls.

En­ligt Box­i­ao Pan finns det fle­ra gre­jer som lik­nar varand­ra i de två rå­nen.

– Sig­na­le­ments­upp­gif­ter­na, de är in­te helt över­ens­stäm­man­de, men de lik­nar varand­ra. Brotts­ti­den och det geo­gra­fis­ka om­rå­det är ock­så lik­nan­de, sä­ger han.

Vad ska ni gö­ra för att för­hind­ra att rå­nen ökar igen?

– Dels mås­te vi kom­ma igång med ut­red­ning så vi får li­te mer in­for­ma­tion och vi sam­ver­kar med vak­ter­na i Tä­by cent­rum så de är in­for­me­ra­de.

Kan ni gå ut med nå­got sig­na­le­ment?

– Nej in­te än­nu, det är för ti­digt i ut­red­ning­en.

Sig­na­le­ments­upp­gif­ter­na, de är in­te helt över­ens­stäm­man­de, men de lik­nar varand­ra. Brotts­ti­den och det geo­gra­fis­ka om­rå­det är ock­så lik­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.