Det här ska fin­nas i den nya stads­de­len – en­ligt kom­mu­nen

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - KÄL­LA: ta­by.se

UT­BILD­NING: 1 000-2 000 hög­sko­lestu­de­ran­de, ca 5 000 grund­sko­le- och gym­na­si­e­e­le­ver samt ca 200 för­sko­le­barn. KUL­TUR- OCH UNGDOMSVERKSAMHET: Ytor för kul­tur- och ungdomsverksamhet som sam­nytt­jas med ut­bild­nings­lo­ka­ler.

IDROTT INOMHUS: Flex­ib­la id­rotts­sa­lar mot­sva­ran­de be­fint­li­ga id­rotts­funk­tio­ner (ex­klu­si­ve sim­hall och ishall) samt två yt­ter­li­ga­re upp­del­nings­ba­ra id­rotts­hal­lar för sko­lid­rott.

IDROTT UT­OM­HUS: Flex­ib­la och till­gäng­li­ga id­rotts­funk­tio­ner mot­sva­ran­de be­fint­ligt in­ne­håll (ex­klu­si­ve Tibb­le­val­lens fri­id­rotts­an­lägg­ning) samt en ut­ök­ning till tre konst­gräs­pla­ner för 11-spels­fot­boll och and­ra mer mång­funk­tio­nel­la ytor. NÄRINGSLIV: Ca 5 000 ar­bets­till­fäl­len i tjäns­tein­ten­si­va verk­sam­he­ter i flex­ib­la och at­trak­ti­va mil­jö­er med stort sam­nytt­jan­de med kun­skaps­lo­ka­ler och friy­tor. BO­STÄ­DER: Ca 1 000 nya bo­stä­der.

MOBILITET OCH TRAFIKLÖSNINGAR: För­bätt­ra­de kopp­ling­ar för gång-, cy­kel- och for­donstra­fik till om­rå­det och till Roslags­ba­nans sta­tio­ner. Ett nytt lä­ge för buss­ter­mi­na­len med en för­dubb­lad ka­pa­ci­tet, det vill sä­ga mot­sva­ran­de 15-20 håll­platslä­gen. PAR­KER, STRÅK OCH OF­FENT­LI­GA RUM: Parky­tor om to­talt ca 5 hek­tar. Grö­na ga­tor och stråk. Funk­tio­nel­la ute­mil­jö­er för sko­lor och för­sko­lor med till­räck­li­ga ytor för än­da­må­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.