Po­lis till Vigg­by­holm ef­ter tu­mult på Roslags­ba­nan

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Maria Svens­son maria.svens­[email protected]­rekt­press.se

En per­son blev un­der tis­dags­mor­go­nen ned­brot­tad på Roslags­ba­nan av ord­nings­vak­ter ef­ter att hen in­te kun­nat vi­sa upp en gil­tig bil­jett. En­ligt po­li­sen ska det röra sig om våld mot tjäns­te­man. Un­der tis­dags­mor­go­nen i vec­kan upp­stod tu­mult på Roslags­ba­nan på tå­get mot Vigg­by­holm.

En­ligt ett vitt­ne var det vid 08.40-ti­den som en bil­jett­kon­troll gjor­des på tå­get. Bil­jett­kon­trol­lan­ten, som var ac­kom­pan­je­rad av två ord- nings­vak­ter och två trygg­hets­vär­dar, stöt­te på en re­se­när som en­ligt vitt­net in­te ha­de en gil­tig bil­jett.

Personen kun­de in­te vi­sa upp le­gi­ti­ma­tion och när re­se­nä­ren in­te vil­le föl­ja med ord­nings­vak­ter­na be­stäm­de sig vak­ter­na för att gri­pa personen. Då blev personen våld­sam.

– När de tog tag i ho­nom bör­ja­de han spar­ka på fönst­ret och väg­gar­na. Vak­ter­na brot­ta­de ner ho­nom på gol­vet men han fort­sat­te att gö­ra mot­stånd, sä­ger vitt­net som vill va­ra ano­nym.

Strax ef­ter kloc­kan nio sam­ma mor­gon åk­te två po­lis­bi­lar till Vigg­by­holms sta­tion, det ef­ter att ord­nings­vak­ter till­kal­lat hjälp.

– Patrul­ler­na är där då ord­nings­vak­ter har gri­pit en per­son, det ska hand­la om nå­gon form av våld mot tjäns­te­man, sä­ger Jan Ber­lin, kom­mun­po­lis i Tä­by.

Jan Ber­lin kan där­e­mot in­te styr­ka att det hand­lar om den hän­del­sen som sked­de på Roslags­ba­nan en stund ti­di­ga­re.

FOTO: MARIA SVENS­SON

PATRULL. Po­lis kal­la­des till Vigg­by­holm ef­ter miss­tänkt våld mot tjäns­te­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.