PRO­JEKT.

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lot­ten Eng­bom 073-6006939 lot­ten.eng­[email protected]­rekt­press.se

Den nya bre­da cy­kel­vä­gen vid Roslags-Näs­by i Tä­by har dis­ku­te­rats fli­tigt i vec­kan som va­rit. Många cy­klis­ter är nöj­da, men und­rar var­för den tar slut så tvärt. Längs med Roslags- Näs­by sta­tion får cy­klis­ter­na rik­ligt med plats på den nya bre­da cy­kel­vä­gen. Fle­ra cy­klis­ter und­rar dock var­för vägen så plöts­ligt tar slut när­ma­re Tä­by cent­rum.

Ett vi­sions­pro­jekt

En­ligt Niklas Wenn­berg, pro­jekt­le­da­re på Tä­by kom­mun, bör­ja­de det he­la som ett vi­sions­pro­jekt för fle­ra år se­dan. För att kun­na byg­ga vi­da­re krävs en över­ens­kom­mel­se med Tra­fik­ver­ket och and­ra kom­mu­ner.

– För den är tänkt att gå ge­nom Danderyd, Sol­na och Stockholm. För Dan­de­ryds del blir det längst Roslags­ba­nan, på nå­gon si­da. Men tra­fik­ver­ket har brom­sat den och där­för är den som hel­het vi­lan­de, men Tä­by har som en pi­lot byggt den här sträc­kan.

Att fort­sät­ta cy­kel­vä­gen mot Tä­by cent­rum- hål­let ver­kar där­e­mot kun­na bli svårt.

– Ska den fort­sät­ta norrut, un­der Central­bron, mås­te man dis­po­ne­ra om he­la ga­turum­met. Tek­niskt omöj­ligt är det ald­rig men om man ska be­hål­la Öst­ra Ban­vä­gen blir det svårt.

Han är där­e­mot nöjd med ”pi­lot­sträc­kan”.

– Jag tyc­ker att det är snyggt, och att det är sä­kert för bå­de gå­en­de och cy­klis­ter att ha det se­pa­re­rat.

Nå­got an­nat som väckt dis­kus­sio­ner är de rö­da mar­ke­ring­ar som gjorts i Löt­ting­elund, för att upp­märk­sam­ma al­la på att en gång- och cy­kel­väg kor­sar en bil­väg.

– Det har vi gjort på någ­ra stäl­len. Förs­ta stäl­let vi gjor­de på var längs Tu­re­bergs­vä­gen och över ana­s­lu­ta­de bil­vä­gar. Det bi­drar det till att al­la tar det lugnt på plat­sen, sä­ger Niklas Wenn­berg.

”Bätt­re frik­tion”

Någ­ra per­so­ner skri­ver dock att den rö­da fär­gen kan bli hal när den bli blöt, nå­got som en­ligt Niklas Wenn­berg in­te stäm­mer.

– I fjol bygg­de vi Tä­by­vä­gen/Od­lings­vä­gen då fick jag sig­na­le­rar om att det skul­le va­ra halt. Det var en vin­ter­dag och det var sopsal­tat, då var det bätt­re frik­tion på det rö­da än vad det var på as­fal­ten runt om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.