Så fix­ar du nytt var­dags­rum

Vallentuna Nyheter - - HEM & INSPIRATION - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Vad hän­der när hem­mets he­li­gas­te rum av­skaf­fas? Vi tar re­da på var­för var­dags­rum­met är på väg att för­svin­na och vad som tar dess plats. Länge har var­dags­rum­met va­rit det mest cen­tra­la i vå­ra hem. Spe­ci­ellt när öp­pen plan­lös­ning blev ett populärt be­grepp i bör­jan av 2000ta­let låg allt fo­kus på att ha ett nav där al­la skul­le sam­las, pra­ta och um­gås, och sto­ra soff­grup­per, mat­sals­bord och hyll­sy­stem ra­da­des upp.

Men de se­nas­te åren har de sto­ra möb­ler­na mon­te­rats ner, och en typ av de­cent­ra­li­se­ring ta­git vid.

Lay­ou­ten luck­ras upp

Det som en gång var hug­get i sten; sof­fa, soff­bord, få­töl­jer, tv-bänk och ta­vel­vägg, luck­ras nu upp. Istäl­let byggs rum­met ut­i­från be­hov och funk­tion.

Spe­ci­ellt när en hel fa­milj ska sam­las på en yta så be­hövs många oli­ka funk­tio­ner, och att byg­ga i oli­ka zo­ner blir allt vanligare. Det ska kun­na fin­nas tid för um- gänge och lek, men ock­så ef­ter­tan­ke och vi­la. Med oli­ka zo­ner blir det möj­ligt att få till fle­ra sin­nes­stäm­ning­ar sam­ti­digt.

Stän­dig rö­rel­se

De nya var­dags­rumsmöb­ler­na är rus­ta­de för att kun­na gö­ra fle­ra jobb, för att vardagen (och helgak­ti­vi­te­ter­na) ska bli smi­di­ga­re.

Sof­for kan dras ut, fot­pal­lar kan rul­las, sto­lar kan stap­las och bord kan gö­ras stör­re el­ler mind­re. Fun­de­ra över hur din var­dag ser ut; vad be­hö­ver du plats till och när?

Flyt­ta gär­na ut möb­ler­na från väg­gar­na som ett tan­ke­ex­pe­ri­ment. Ser du ytor­na på ett nytt sätt?

Vil­ka zo­ner som be­hövs be­ror på hur ditt liv ser ut. Om du in­går i en stor fa­milj är det vik­tigt att al­la har en plats.

Om du där­e­mot le­ver en­sam el­ler med en part­ner kanske du hell­re vill att du och di­na in­tres­sen ska få ut­rym­me. In­ve­ste­ra i ett stort bord och låt hob­by­verk­sam­he­ten lig­ga fram­me. Flyt­ta ut möb­ler­na An­vänd hell­re mat­tor Mar­ke­ra med oli­ka In­red Gör en be­hov­sa­na­lys,

FOTO: IKEA

till mit­ten av rum­met. Allt mås­te in­te stå slic­kat längs med väg­gar­na.som rums­av­de­la­re än vik­väg­gar och hyl­lor, sånt får rum­met att se rö­ri­ga­re ut.fär­ger. Avslapp­nings­hör­nan kan kanske va­ra blå, och lek­hör­nan gul?smart, fil­tar där du vill my­sa och si­do­bord där kaf­fe och av­kopp­ling ska avnju­tas. BYTS UT. Det tra­di­tio­nel­la var­dags­rum­met byts ut mot en mer mo­dul­ba­se­rat va­ri­ant.hur ska ditt dröm­var­dags­rum fun­ge­ra i vardagen? Bor du en­sam kanske du in­te mås­te ha en stor sof­fa? Om ni är fle­ra kanske ni be­hö­ver fler sitt­puf­far, istäl­let för en luf­tig lay­out?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.