Blo­digt all­var på låt­sas med ka­ta­strof i Okvis­ta

Är det en ter­ro­rist som lig­ger bakom olyc­kor­na? Den frå­gan skul­le rädd­nings­tjäns­ten be­sva­ra un­der en stor öv­ning i in­du­stri­om­rå­det Okvis­ta i Val­len­tu­na.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström he­ge.hell­strom@di­rekt­press.se

Pas­sa­ge­rar­na på bus­sen skri­ker och ban­kar på ru­tor­na. De som in­te är all­var­ligt ska­da­de kan in­te ta sig ur bus­sen, bå­da dör­rar­na är bloc­ke­ra­de. En kvin­na som sett olyc­kan ring­er 112. Lar­met går ut: Sär­skild in­sats. Tre styr­kor ska kom­ma till plat­sen där en tu­rist­buss kört över fle­ra män­ni­skor och kol­li­de­rat med en per­son­bil. Det är sce­nen när rädd­nings­tjäns­ten från tre brand­sta­tio­ner övar till­sam­mans med am­bu­lans och po­lis på ett öv­nings­om­rå­de som fun­nits se­dan 2009 i Okvis­ta.

– Sär­skild in­sats, det in­ne­bär att nå­got ex­tra­or­di­närt har in­träf­fat, be­rät­tar Ulrika Blomqvist som har an­svar för akut om­hän­der­ta­gan­de i Stor­stock­holms brand­för­svar, SSBF.

När man övar in­för ett even­tu­ellt ter­ror­hot är den svå­ras­te bi­ten att ta re­da på om det verk­li­gen rör sig om ter­ror.

– Folk lig­ger här och dör så vi kan in­te vän­ta, men vi ska in­te dö själ­va, för­kla­rar Thomas Ny­berg som är del av rädd­nings­led­ning­en.

Skrik av smär­ta

Att öva spe­ci­fikt in­för terror­dåd är nå­got nytt in­om rädd­nings­tjäns­ten. Det var 2017 som man be­slu­ta­de att samt­li­ga in­om SSBF skul­le ut­bil­das.

– För att al­la ska job­ba en­ligt sam­ma prin­ci­per, för­kla­rar Jo­han Win­snes, led­nings­be­fäl på SSBF.

Den förs­ta brand­bi­len som dy­ker upp stan­nar en bra bit från den kroc­ka­de bus­sen. Är chauf­fö­ren en ter­ro­rist? Gans­ka snabbt tar brand­män­nen sig fram till bus­sen och pra­tar med chauf­fö­ren. Vitt­net som ringt 112 ryc­ker i brand­män­nen, skri­ker att de be­hö­ver hjälp in­ne i den kroc­ka­de bi­len. In­ne i bus­sen fort­sät­ter ban­kan­det. Över he­la sce­nen lig­ger en in­spe­lad ljud­mat­ta med skrik av smär­ta, barn­gråt och rop på hjälp.

Många ska­da­de

Ef­ter en stund står det klart att chauf­fö­ren in­te är nå­gon ter­ro­rist. Han har di­a­be­tes och har tup­pat av. Brand­män­nen kan då ta sig in i bus­sen för att hjäl­pa de svårt ska­da­de. Här finns fle­ra ska­da­de. När en man som lig­ger fast­klämd un­der fram­däc­ket ska loss krång­lar kopp­ling­ar­na till de kud­dar som ska lyf­ta däc­ket. Pro­ble­men är många.

Om­rå­det i Okvis­ta an­vänds året runt för oli­ka öv­ning­ar och ut­bild­ning­ar. Det är ett av två om­rå­den i Stock­holm där Stor­stock­holms brand­för­svar har sto­ra öv­ning­ar som den­na.

I ut­vär­de­ring­en ef­teråt kom­mer man fram till att man även den­na gång lyc­kats med upp­gif­ten.

– Det är det som är bra med fle­ra öv­ning­ar på en dag, man kan för­bätt­ra sig di­rekt. Man går här­i­från med en po­si­tiv käns­la i krop­pen, man ut­veck­las och lär sig sa­ker he­la ti­den, sä­ger Ulrika Blomqvist.

Det är det som är bra med fle­ra öv­ning­ar på en dag, man kan för­bätt­ra sig di­rekt.

TERRORATTACK? Nej, buss­chauf­fö­ren har di­a­be­tes och ha­de tup­pat av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.