Val­len­tu­na­bor­nas öns­ke­lis­ta för kvar­nen

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Väs­by kvarn är snart till­ba­ka i sin ur­sprung­li­ga form. Vi frå­ga­de runt bland Val­len­tu­na­bor­na vad de vill se att kvar­nen an­vänds till. Att kvar­nen i Val­len­tu­na har byggts upp igen, och snart står helt fär­dig, gläd­jer många i Val­len­tu­na.

– Jag är så glad att den kom­mit upp igen och jag kom­mer bli väl­digt stolt när ving­ar­na kom­mer upp, sä­ger Siv Nils­son.

Vad kvar­nens in­si­da ska an­vän­das till är än­nu in­te be­stämt. Men i för­ra vec­kans num­mer upp­ma­na­de Ber­til Johansson, som står bakom ini­ti­a­ti­vet att byg­ga upp kvar­nen igen, Val­len­tu­na­bor­na att kom­ma med för­slag.

Siv Nils­son vill gär­na se ett kafé i kvar­nen.

– Det var tänkt att bli ett kafé in­nan den brann upp. Jag tror man skul­le ha ett året om, dag­tid. Som en li­ten träff­punkt dit folk kan gå och ta en fi­ka, sä­ger hon.

Spe­ci­ell bygg­nad

Jo­han­nes Ai­rak­si­nen är in­ne på sam­ma spår.

– Ett kafé skul­le kun­na fun­ge­ra. Det är bra lä­ge och bygg­na­den är så spe­ci­ell, sä­ger han.

Ca­ro­li­ne Bo­ding vill fram­för allt se ett kafé som­mar­tid.

– Och även nå­gon form av ut­ställ­ning som hand­lar om kvar­nen med gam­la bil­der, in­for­ma­tion och en käns­la av Val­len­tu­na då och nu. Det är nå­got som al­la kan ha gläd­je av. Upp­trä­dan­de med folk­mu­sik el­ler jazz vo­re kul ock­så, sä­ger hon.

Svårt lä­ge

En­ligt Pa­ri­sa Lil­jestrand (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de är ing­et be­slut ta­get om vad det ska bli in­ne i kvar­nen. Nå­got som be­grän­sar är att vat­ten och av­lopp in­te kan dras till kvar­nen.

– Se­dan är det yt­ter­li­ga­re en svår­het att den lig­ger in­om skyd­dat om­rå­de och då mås­te vi ha till­stånd från läns­sty­rel­sen, sä­ger hon.

– Vi får se vil­ka möj­lig­he­ter som finns, och kanske i en dis­kus­sion med läns­sty­rel­sen. Så får vi se vad de kan tän­kas gå med på.

Det är en svår­het att den lig­ger in­om skyd­dat om­rå­de och då mås­te vi ha till­stånd från läns­sty­rel­sen.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

GLÄDJANDE. Siv Nils­son är stolt över att kvar­nen är upp­byggd igen. SPE­CI­ELL BYGG­NAD. Jo­han­nes Ai­rak­si­nen tyc­ker att kvar­nen är en väl­digt spe­ci­ell bygg­nad. FIKASUGEN. Ca­ro­li­ne Bo­ding vill se ett kafé i kvar­nen som­mar­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.