Krog-come­back: KDS till­ba­ka

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

För un­ge­fär fy­ra år se­dan tving­a­des re­stau­rang­en stänga ef­tersom tå­get in­te gick till sta­tio­nen läng­re. Men nu ska Kårs­ta Del Sol att star­ta upp sin verk­sam­het igen. Näs­ta vec­ka blir det en kär åter­in­vig­ning av Kårs­ta Del Sol. Re­stau­rang­en stäng­de för fy­ra år se­dan ef­ter att Roslags­ba­nan slu­ta­de gå till sta­tio­nen på grund av om­bygg­na­tion. Men nu kän­ner ägar­na att det är dags för en nystart.

I Fa­ce­book­grup­pen Kårs­ta Del Sol har Staf­fan Has­si­us som är en ”in­spi­ra­tör” till re­stau­rang­en och själv i bran­schen, skri­vit att det är dags för en för­sik­tig mjuk­start av Kårs­ta Del Sol.

– Man har haft en dialog un­der en läng­re tid och nu gett sig tu­san på att det ska upp igen, sä­ger Staf­fan Has­si­us.

Stort in­tres­se

Hans in­lägg har fått över 100 gil­la-mar­ke­ring­ar och kom-

men­ta­rer, så nog kan man på­stå att det finns in­tres­se i Kårsta­byg­den. En­ligt Staf­fan Has­si­us kom gäs­ter­na ock­så från and­ra stäl­len i Val­len­tu­na.

– Vi var ett gäng stam­mi­sar men det var många som tog tå­get upp till Kårs­ta, det blev som ett även­tyr. Det var li­te av en sam­lings­punkt här, sä­ger han.

Nya möb­ler

Att Roslags­ba­nan åter­i­gen kom­mer att stäng­as av un­der en pe­ri­od 2019 hop­pas han in­te ska för­stö­ra för re­stau­rang­en allt för myc­ket.

Äga­ren At­ti­la Ti­mar är ock­så hopp­full kring att re­stau­rang­en ska loc­ka in­vå­nar­na igen.

– När tå­get slu­ta­de gå till Kårs­ta sjönk för­sälj­ning­en med 70 pro­cent, det gick in­te då. Nu öpp­nar vi li­te smått och för­sik­tigt in­nan vi får vårt al­ko­hol­till­stånd igen, jag tyc­ker in­te det är nå­gon idé att gö­ra nå­got mer avan­ce­rat än­nu, sä­ger At­ti­la Ti­mar.

In­ne i lo­ka­len kom­mer de gam­la stam­mi­sar­na att kän­na igen sig, för­u­tom att att nya möb­ler har in­för­skaf­fats. Menyn kom­mer i bör­jan främst be­stå av oli­ka piz­za-, pas­ta­och ham­bur­ger­rät­ter.

Det pre­li­mi­nä­ra öpp­nings­da­tu­met är 25 ok­to­ber, men At­ti­la be­rät­tar att det kan bli ti­di­ga­re än så.

– Staf­fan kom­mer att läg­ga ut mer in­for­ma­tion på Fa­ce­book, sä­ger han.

FO­TO: PRI­VAT

BA­REN. Så här ser det ut in­ne i re­stau­rang­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.