Val­len­tu­na­duo åter­före­nad – ef­ter tre de­cen­ni­er isär

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg

Ef­ter att ha um­gåtts i sam­ma gäng un­der ton­å­ren i Val­len­tu­na, har de nu 30 år se­na­re åter­knu­tit kon­tak­ten för att ska­pa mu­sik till­sam­mans. På 80- ta­let häng­de Ulrika Vall­går­da och Mag­nus Hjer­pe i sam­ma kom­pis­gäng i Åby­berg­s­kyr­kan. Mag­nus skrev eg­na lå­tar och spe­la­de i band, Ulrika spe­la­de fi­ol och pi­a­no och sjöng i ung­domskö­ren. Men när vux­et­li­vet kom skil­des de åt, Mag­nus la mu­sik­kar­riä­ren åt si­dan och flyt­ta­de till Ka­na­da för att teck­na. Ulrika ut­bil­da­de sig till jour­na­list och flyt­ta­de till Lu­leå.

Un­der 30 år lev­de de se­pa- ra­ta liv, tills en dag 2016 då Mag­nus fick en dikt­bok av sin mam­ma som var skri­ven av Ulrika.

Spa­ra­de lå­tar

Han mej­la­de Ulrika och be­rät­ta­de att han spa­rat al­la me­lo­di­er han skri­vit, och frå­ga­de om hon kun­de skri­va en låttext till en me­lo­di.

– Det var jät­te­ro­ligt att han hör­de av sig. Att sam­ar­be­ta med nå­gon man in­te kän­ner kan va­ra ner­vöst, det är ett stort för­tro­en­de att sät­ta ord på nå­gons text. Så det var en trygg­het att vi känt varand­ra se­dan ton­å­ren, be­rät­tar Ulrika.

Ef­ter det bör­ja­de ett sam­ar­be­te ta fart. De skic­ka­de lå­tar till varand­ra fram och till­ba­ka, och när Mag­nus var i Sve­ri­ge på be­sök sågs de och bör­ja­de spe­la in mu­sik till­sam­mans.

Ulrika be­stäm­de sig även för att ta kon­takt med en pro­du­cent och fle­ra per­so­ner som kun­de sjunga up­pe i Lu­leå. Till­sam­mans har de nu star­tat ett skiv­bo­lag, Rad­hus­för­la­gets Pop och Vi­sa, och har gett ut 16 lå­tar med fy­ra till på gång.

– Vi hål­ler sam­ar­be­tet le­van­de, man vet ald­rig hur långt man kan nå. Vi sprids på Spo­ti­fy och har haft två av vå­ra lå­tar som va­rit ”Vec­kans Fär­sking” i P4 Norr­bot­ten, sä­ger Ulrika.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.