Val­len­tu­na Uni­ted FC har klätt­rat upp till di­vi­sion 6

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLM - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Val­len­tu­na Uni­ted FC är den mind­re klub­ben i kom­mu­nen som nu har gått upp i di­vi­sion 6. Sport­che­fen Ba­bak Ar­faie me­nar att det be­hövs fler lag i kom­mu­nen när många klub­bar elit­sat­sar. Val­len­tu­na har fle­ra lag som klätt­rat upp en di­vi­sion i år. Bland dem finns Val­len­tu­na Uni­ted FC, som änt­li­gen gått upp i di­vi­sion 6 ef­ter att ha sla­git Li­din­gö med 3- 2 i sista mat­chen. Bå­de spe­lar­na och sport­che­fen Ba­bak Ar­faie är nöj­da med de­ras in­sats.

– Al­la är jät­te­gla­da och har käm­pat hårt, men det här året har det känts spikrakt upp­åt. Kil­lar­na är stol­ta, de har satt Val­len­tu­na på kar­tan, sä­ger Ba­bak.

För­e­ning­en star­ta­des 2011 av Ba­baks bror Po­ja med syf­tet att få bort ung­do­mar från ga­tan. La­get är ihop­satt med bå­de unga och li­te mer ru­ti­ne­ra­de spe­la­re.

– Det är klart att det va­rit svå­ra stun­der, men vi för­sö­ker pro­fi­le­ra oss li­te an­norlun­da, ibland hör folk av sig och frå­gar om vå­ra klä­der där det stor ”mot ra­sism” på. Vi har cir­ka 15-16 na­tio­na­li­te­ter i vårt lag, sä­ger Ba­bak.

Han me­nar att det be­hövs fler fot­bollslag i Val­len­tu­na då folk ris­ke­rar att ham­na ut­an­för när många klub­bar elit­sat­sar.

– Visst mås­te man upp i sy­ste­met, men nån­stans tror jag man mås­te tän­ka kring vil­ket syf­te man har när man ska­par en klubb. Det mås­te fin­nas en struk­tur där al­la är väl­kom­na och åt­minsto­ne kan trä­na och va­ra med kom­pi­sar.

Klub­ben har häm­tat en trä­na­re från Upp­lands Väs­by, Thomas Bangstad, och de har även fått in en am­bas­sa­dör från Brom­ma­poj­kar­na - kap­te­nen Gus­tav Sand­berg Magnusson.

Val­len­tu­na Uni­ted FC ut­veck­ling går fram­åt, sport­che­fen be­rät­tar att många har hört av sig om att få va­ra med och spe­la i klub­ben och att man pre­cis har öpp­nat upp en ung­doms­sek­tion som hans bror Po­ja är an­sva­rig för.

FO­TO: ELEONORE LAR­S­SON

VINST. Val­len­tu­na Uni­ted FC fi­rar ef­ter se­ger mot Li­din­gö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.