Ny­he­ter, ja tack – men in­te Uppsa­las

”Är in­te ett skvatt in­tres­se­rad av vad som hän­der där”

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Val­len­tu­na­bon Gu­nil­la, som bor i när­he­ten av Vallentuna cent­rum, har se­dan någ­ra två må­na­der till­ba­ka ett pro­blem. De lokala ny­he­ter­na kom­mer från Uppsa­la, in­te Stock­holm.

För Gu­nil­la är ny­he­ter väl­digt vik­ti­ga. Hon lä­ser två morgon­tid­ning­ar och föl­jer ny­he­ter­na via te­ven var­je dag.

Men se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka är det in­te li­ka in­tres­sant – i stäl­let för de lokala Stock­holmsny­he­ter­na är det ny­he­ter från Uppsa­la som vi­sas på te­ven.

– Un­der ett år har jag haft Stock­holmsny­he­ter­na, sen helt plöts­ligt slog det över till Uppsa­la­ny­he­ter­na, be­rät­tar Gu­nil­la.

– Det är väl­digt för­arg­ligt för jag är in­te ett skvatt in­tres­se­rad av vad som hän­der i Uppsa­la, det mås­te jag sä­ga.

”Li­te ret­fullt”

För hen­ne är det en stor för­lust att in­te få in Stock­holmsny­he­ter­na.

– Jag föl­jer ny­he­ter­na väl­digt myc­ket. Det hän­der myc­ket i Stock­holm, det vill man kän­na till. Det är själv­klart att man vill va­ra upp­da­te­rad om sin egen stad. Jag kän­ner det som att jag bör­jar tap­pa kon­tak­ten med Stock­holm snart, sä­ger hon. Hon fort­sät­ter: – Det är li­te ret­fullt, man be­ta­lar en li­cens, och den ska in­ne­bä­ra att man får lokala ny­he­ter.

”Jät­testort pro­blem”

En­ligt SVT:s tit­tar­ser­vice är det in­te förs­ta gång­en de har pro­blem med att nå­gon in­te får in rätt lo­kal­ny­he­ter. Fak­tum är att det va­rit en boom de se­nas­te vec­kor­na.

– Det här har va­rit ett jät­testort pro­blem i fle­ra må­na­der. Det finns ett stort fel hos Te­lia och har att gö­ra med en upp­da­te­ring de gjort, sä­ger en av kom­mu­ni­ka­tö­rer­na.

– I prin­cip hund­ra pro­cent av Te­li­as kun­der har haft det här pro­ble­met. Vi har in­te kun­nat rät­ta till det här för kod­ning­en har va­rit fel­fri här­i­från. Då mås­te man ta sin fjärr­kon­troll och väl­ja vil­ken lo­kal sta­tion man har

Så det kan in­te ha att gö­ra med att Vallentuna lig­ger så pass nä­ra Uppsa­la?

– De som äger al­la tv-län­kar­na i det nä­tet som sän­der i luf­ten kan se att man kanske bor pre­cis på grän­sen mel­lan två sol­fjäd­rar som sän­der sig­na­ler, sä­ger kom­mu­ni­ka­tö­ren.

– Men det är klart att hon vill ha si­na lokala ny­he­ter.

”Vet fak­tiskt in­te”

En­ligt Ing­er Gun­ter­berg på Te­li­as press­av­del­ning stäm­mer det att en upp­da­te­ring gjor­des i bör­jan av sep­tem­ber.

– Vil­ket då ty­värr, för en del kun­der, fick kon­se­kven­sen att man fick gå in och gö­ra in­ställ­ning­ar för att få in den lokala ka­nal man vill ha, sä­ger hon.

Men kan det va­ra så att man i Vallentuna får in Uppsa­las lo­kal­ny­he­ter för att det lig­ger nä­ra varand­ra geo­gra­fiskt?

– Jag vet fak­tiskt in­te vad i de­talj som gjor­de att det blev så här, sä­ger Ing­er Gun­ter­berg.

Det hän­der myc­ket i Stock­holm, det vill man kän­na till. Det är själv­klart att man vill va­ra upp­da­te­rad om sin egen stad.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

PRO­BLEM. Gu­nil­la sak­nar si­na lokala ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.