Fort­satt al­li­ans­sty­re i Vallentuna

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I va­let öka­de Al­li­an­sen i Vallentuna kom­mun från 56 till 58 pro­cent. Mo­de­ra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et, Li­be­ra­ler­na och Krist­de­mo­kra­ter­na kom­mer där­för fort­sät­ta sty­ra.

– Det känns väl­digt fint att få fort­satt för­tro­en­de att le­da kom­mu­nen. Jag kän­ner mig öd­mjuk in­för upp­gif­ten och ser fram emot att till­sam­mans med Al­li­an­sen få fort­sät­ta ar­be­ta med ut­veck­ling­en av vår fi­na kom­mun och för Val­len­tu­na­bor­na framö­ver, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

De fy­ra par­ti­er­na skri­ver på re­spek­ti­ve Fa­ce­book­si­da: ”De se­nas­te åren har ut­veck­ling­en av Vallentuna kom­mun ta­git fart och vi har vi­sat vägen mot en sta­bil och på­lit­lig fram­tid. Det har vi lyc­kats med ge­nom att ta fram en helt ny vi­sion för kom­mu­nen sam­ti­digt som vi an­svars­fullt han­te­rar de ut­ma­ning­ar som vi ställs in­för längs vägen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.