Det här kan du gö­ra på höst­lo­vet i Vallentuna

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg

Nu är det många barn som är re­do för ett väl­för­tjänt höst­lov. Vi har listat ak­ti­vi­te­ter­na som finns att gö­ra i Vallentuna. I vec­kan som kom­mer, från den 29 ok­to­ber, är det höst­lov för sko­le­le­ver. I Vallentuna finns det en rad oli­ka ak­ti­vi­te­ter att väl­ja mel­lan.

På tis­dag den 30 ok­to­ber, mel­lan kloc­kan 11 och 14, är det gra­tis pro­va på-dag hos Kor­pen i Vallentuna. Barn och ung­do­mar i åld­rar­na 6 till 15 år är väl­kom­na att tes­ta på vad som finns att gö­ra där.

Kloc­kan 13 till 15 sam­ma dag kan den som vill lä­ra sig att vi­ka ori­ga­mi­fi­gu­rer i Kre­a­tiva­verk­sta­den i Kul­tur­hu­set. Fri en­tré.

Kul­tur­hu­set har drop in på tors­da­gen den 1 november. Mel­lan kloc­kan 13 och 15 kan man lä­ra sig att gö­ra små sus­hi­fi­gu­rer av filt. Sy­verk­sta­den rik­tar sig till barn 8 år och äld­re. Ma­te­ri­al finns på plats och det är gra­tis att va­ra med.

Tors­da­gen bju­der ock­så på höst­lovs­bio på Kul­tur­hu­set. Det är fri en­tré när ”Lå­na­ren Ar­ri­et­ty” vi­sas. Fil­men bör­jar kloc­kan 15.

Den 1–2 november är det lan på No­va för ung­do­mar i ål­dern 13 till 18 år. La­net på­går mel­lan 8 och 20 och kos­tar 100 kro­nor. Då in­går ett mål mat, en stol och el/nät. Den som vill spe­la mås­te dock ta med en nät­verkska­bel på minst 10 me­ter. Sista an­mäl­nings­dag är den 29 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.