Fo­kus på åter­bruk – så kan den nya re­tur­par­ken se ut

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Som vi ti­di­ga­re skri­vit pla­ne­ras en ny re­tur­park i Vallentuna. Tan­ken är att det ska bli mer fo­kus på åter­bruk. Tryc­ket på Hag­by ÅVC är stort, och där­för pla­ne­rar Sö­rab som äger cen­tra­len, att byg­ga yt­ter­li­ga­re en för att av­las­ta Hag­by. En bygg­lov­san­sö­kan har skic­kats in till Vallentuna kom­mun.

– Hag­by är en jät­te­gam­mal an­lägg­ning, och be­folk­ning­en har ökat myc­ket. Den är in­te byggd för det be­sö­ka­ran­tal som finns idag och det bil­das myc­ket kö­er. Får vi till fler an­lägg­ning­ar i re­gio- nen så mins­kar tryc­ket och kö­er­na, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell, tf chef Pla­ne­ring och Kom­mu­ni­ka­tion vid Sö­rab.

Fo­ku­se­rar på åter­bruk

Den nya an­lägg­ning­en kom­mer att bli en så kal­lad re­tur­park. Det är som en åter­vin­nings­cen­tral, fast med stör­re fo­kus på åter­bruk. När man kom­mer med bi­len ska det fin­nas ett mot­tag­nings­hus där per­so­nal mö­ter en.

– Per­so­na­len frå­gar om man har nå­got i bi­len som kan åter­an­vän­das, och har man det ploc­kar de ut det, se­dan kan man fort­sät­ta vi­da­re. Det känns som det är rätt väg att gå i det här cir­ku­lä­ra tän­kan­det vi har just nu, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell.

Me­ning­en är att re­tur­par­ken ska byg­gas nä­ra Vallentuna Cent­rum vid ST1mac­ken och cir­ku­la­tions­plat­sen vid in­far­ten till Ar­ning­e­le­den och Okvis­ta ar­bets­om­rå­de.

När re­tur­par­ken kan öpp­na är oklart. Först ska bygg­lo­vet gå ige­nom och en­ligt Be­a­trice Tjärn­hell tar det un­ge­fär ett år att byg­ga an­lägg­ning­en från att spa­den sätts i mar­ken.

FRAMTIDSBILD. Så här kan den nya re­tur­par­ken kom­ma att se ut när den är klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.