Lä­nets STÖRS­TA byg­gen

Vallentuna Nyheter - - HEMMA -

NORRA DJURGÅRDSSTADEN: 12 000, ÅR 2030

I Norra Djurgårdsstaden pla­ne­ras det för 12000 nya bo­stä­der och 35000 nya ar­bets­plat­ser. Den nya stads­de­len, som om­fat­tar Hjort­ha­gen, Vär­ta­ham­nen, Fri­ham­nen och Loud­den, har en ut­pe­kad mil­jöpro­fil och be­räk­nas stå klart till 2030. I nya Täby park pla­ne­ras det för cir­ka 6 000 bo­stä­der och när­ma­re 5 000 nya ar­bets­plat­ser. Må­let är att byg­ga en helt ny stads­mil­jö med fo­kus på mil­jö­mäs­sig och eko­no­misk håll­bar­het. Pro­jek­tet är in­de­lat i etap­per med bygg­start 2017. Om­rå­det be­räk­nas stå helt klart i slu­tet på 2030-ta­let. I Ve­ga­om­rå­det i Ha­ninge byggs en ny stads­del med 3 300 bo­stä­der i blan­da­de for­mer. Om­rå­det be­skrivs som na­tur- och ci­tynä­ra och läm­pat för barn­fa­mil­jer och be­räk­nas stå helt fär­dig 2025. År 2019 be­räk­nas även den nya pen­del­tågs­sta­tio­nen Ve­ga va­ra klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.