FRÅ­GOR & SVAR.

Vägen till själv­kö­ran­de for­don är en ut­veck­ling som kom­mer att för­änd­ra vårt sätt att trans­por­te­ra oss. Men vad in­ne­bär själv­kö­ran­de for­don – och finns de re­dan idag? Bil Swe­den har sva­ren.

Vallentuna Nyheter - - MOTOR -

Var och varan­nan dag ma­tas vi med ny­he­ter om själv­kö­ran­de for­don. Men hur lig­ger vi till i ut­veck­ling­en? Bil Swe­den, den svens­ka bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen för till­ver­ka­re och im­por­tö­rer av per­son­bi­lar, last­bi­lar och bus­sar, be­na ut vad som gäl­ler.

Vad me­nas idag med själv­kö­ran­de for­don?

– Ett själv­kö­ran­de for­don är ett for­don som fram­förs ut­an fö­ra­re. Det kan va­ra ett olyck­ligt be­grepp att an­vän­da ef­tersom vi in­te har själv­kö­ran­de for­don idag på vå­ra all­män­na vägar. Vi tyc­ker det är bätt­re att an­vän­da be­grep­pet au­to­ma­ti­se­ra­de for­don.

Finns det allt­så ing­et som he­ter själv­kö­ran­de for­don?

– Jo, men vi mås­te va­ra no­ga med oli­ka be­grepp. Vi får in­te blan­da ihop as­si­stans­sy­stem med själv­kö­ran­de. In­du­strin ta­lar om en fem­gra­dig ska­la för au­to­nom kör­ning, där ni­vå 5 är ett for­don ut­an ratt och de for­don som är i kom­mer­si­ell drift på all­män väg idag är ni­vå 2.

Är det fel att ta­la om helt au­to­ma­ti­se­ra­de for­don idag?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.