Politiker oe­ni­ga om ned­lägg­nings­för­sla­get

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - He­ge Hell­ström

Po­li­ti­ker­na är oen­se om Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­ens ned­lägg­ning. Al­li­an­sen står bakom för­sla­get att läg­ga ner, me­dan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kal­lar ned­lägg­ning­en ”en ka­ta­strof”. Som Vallentuna Nyheter rap­por­te­rat finns ett för­slag om att läg­ga ner Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en. Ef­tersom Al­li­an­sen är i ma­jo­ri­tet går för­sla­get ige­nom om de bor­ger­li­ga rös­tar för det.

– Det är in­te en ned­lägg­ning ut­an en om­or­ga­ni­se- ring. En an­nan en­het kom­mer att hjäl­pa de här per­so­ner­na, sä­ger Björn Furugren Be­se­lin (C), grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et.

Över­för me­del

Pa­ri­sa Lil­jestrand (M), kom­mu­nal­råd, sä­ger dä­re­mot att det är en ned­lägg­ning det hand­lar om.

– Jag tän­ker att det är ett be­slut som in­ne­bär att en en­het läggs ner och vi över­för me­del till en an­nan verk­sam­het som har bätt­re re­sul­tat. Jag tycker det är onö­digt att dub­bel­job­ba, vi mås­te se till

att skat­te­peng­ar­na an­vänds så bra som möj­ligt, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand.

De som job­bar på Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en flyt­tas till Vallentuna Ar­betscoach­ning.

– Den verk­sam­he­ten har hög­re målupp­fyl­lel­se, att få ut män­ni­skor i ar­be­te. Det är na­tur­ligt att vi ger den en­he­ten ett stör­re ut­rym­me och läg­ger ner den verk­sam­het som in­te har li­ka go­da re­sul­tat, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand.

Men Jaa­na Til­les (S), op­po­si­tions­råd, är kri­tisk och me­nar att det är fel om­rå­de att spa­ra på.

– Det är in­te ens att spa­ra, det är att för­stö­ra en fun­ge­ran­de verk­sam­het. Bå­da verk­sam­he­ter­na be­hövs, de har oli­ka mål­grup­per. Det sorg­li­ga är att man in­te in­ser att det som är fram­gångs­rikt ska man be­hål­la, sä­ger hon.

Sak­nar ut­red­ning

Hon me­nar att po­li­ti­ker­na in­te fått ta del av nå­gon ut­red­ning vad gäl­ler be­slut­soch ris­ka­na­lys.

– Verk­sam­he­ten har va­rit vår stolt­het när vi va­rit i and­ra kom­mu­ner. Nu, ut­an att ha be­sluts­un­der­lag fat­tar man be­slut att läg­ga ner det. Det är helt ga­let, sä­ger Jaa­na Til­les.

Men Yl­va Mo­siz (L) me­nar att det visst finns ut­red­ning­ar.

– Vallentuna Ar­betscoaching har bätt­re re­sul­tat när det gäl­ler att få ut män­ni­skor i den re­gul­jä­ra ar­bets­mark­na­den. Jag för­står att man blir be­svi­ken när det sker för­änd­ring­ar i en verk­sam­het som man trivs i. Men som politiker be­hö­ver vi ta an­svar för vå­ra ar­bets­mark­nads­in­sat­ser som hel­het, sä­ger hon.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

AR­BE­TE. På Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en får man dels job­ba, dels ut­bild­ning och hjälp att sö­ka jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.