Mat­af­fär skär ner och stäng­er del av bu­ti­ken

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Ella Söderberg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

Då­lig lön­sam­het har lett till att Coop nu stäng­er sin de­li­disk. Trå­kigt, tycker många kun­der vi pra­tat med. Men bu­tiks­che­fen me­nar att det in­te har med kon­kur­ren­sen från Ica att gö­ra. De­li­dis­ken på Coop i Vallentuna Cent­rum stäng­er. An­ta­let kun­der som hand­lar räc­ker in­te till.

– Vi stäng­er på grund av att lön­sam­he­ten in­te räc­ker. Själv­klart är det trå­kigt, sä­ger Elis Al­riks­son, bu­tiks­chef.

I de­lin har kun­der­na kun­nat be­stäl­la char­ku­te­ri­er över disk, men nu blir det slut med det. Hur länge dis­ken har fun­nits på Coop vet in­te Elis, men det rör sig om väl­digt lång tid.

– Jag vet fak­tiskt in­te hur länge den har fun­nits här, den fanns här in­nan jag bör­ja­de.

”Nytt sor­ti­ment”

Men kun­der­na be­hö­ver in­te va­ra oro­li­ga, det kom­mer fort­fa­ran­de fin­nas char­ku­te­ri­er och ost att kö­pa.

– Vi kom­mer att ta in ett nytt sor­ti­ment med pac­ka­de de­li­va­ror, men vi kom­mer in­te va­ra be­man­na­de. Det gör vi så fort som möj­ligt, sä­ger Elis.

Han på­pe­kar dock att stäng­ning­en av dis­ken in­te har att gö­ra med Ica­bu­ti­ken mitte­mot, el­ler Lidl som lig­ger li­te läng­re bort.

– Ab­so­lut in­te, kon­kur­rens är ba­ra bra.

Ut från bu­ti­ken kom­mer Jen­ny Kro­ne­sä­ter. Hon viss­te in­te om att de­li­bu­ti­ken skul­le stänga, och be­rät­tar att hon of­tast hand­lar på Ica.

– Men det är bra att det finns kon­kur­rens i cent­rum.

FOTO: MARIA SVENS­SON

TRÅ­KIGT. Jen­ny Kro­ne­sä­ter tycker att det är trå­kigt att de­li­bu­ti­ken stäng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.