Om ro­sa må­na­den

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - KÄL­LA: can­cer­fon­den.se

Var­je år får drygt 60 000 per­so­ner i Sve­ri­ge ett can­cer­be­sked. Av des­sa di­a­gnos­ti­se­ras un­ge­fär 8 000 med bröst­can­cer, den van­li­gas­te can­cer­for­men för kvin­nor.

I ok­to­ber var­je år ge­nom­för Can­cer­fon­den sin Ro­sa Ban­det-kam­panj. Ok­to­ber är den in­ter­na­tio­nel­la bröst­can­cer­må­na­den och Ro­sa Ban­det är även den en in­ter­na­tio­nell sym­bol.

Syf­tet är att spri­da kun­skap om can­cer och fi­nan­si­e­ra forsk­ning­en. För­e­ning­ar, fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner en­ga­ge­rar sig för att sam­la in peng­ar till kam­pan­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.