NYA STADSBYGGNADSBORGARRÅDET.

Skyskra­por vid sta­dens ”por­tar”, en åter­gång till tidsen­lig ar­ki­tek­tur i in­ners­tan och om­bild­ning­ar av kom­mu­na­la hy­res­rät­ter i yt­tersta­den. Här är Stock­holms nya stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Lars­sons (M) pla­ner för hur Stock­holm ska ut­veck­las.

Vallentuna Nyheter - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker

Knappt tre vec­kor har gått se­dan Joakim Larsson (M) till­träd­de som stads­bygg­nads­bor­gar­råd i den nya grön­blåa ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stads­hus. Men frå­gor­na är in­te främ­man­de för ho­nom – un­der sin po­li­tis­ka kar­riär har han va­rit med och ut­veck­lat de­lar av sta­den. Och hans mål är tyd­ligt när det gäl­ler det fort­sat­ta byg­gan­det.

– Det som är kva­li­te­ter­na med in­ners­tan är det som många män­ni­skor har upp­levt som den tryg­ga sta­den. Och det är det vi mås­te få in även i fram­tag­ning­en av nya om­rå­den. Den vik­ti­gas­te frå­gan tror jag där­för nu är att vi bör­jar fo­ku­se­ra mer på kva­li­tet i stäl­let för kvan­ti­tet, och att ska­pa kvar­ters­stad med le­van­de bot­ten­plan, sä­ger han.

Joakim Larsson är kri­tisk till hur det röd­grön­ro­sa sty­ret har han­te­rat bygg­frå­gor­na un­der den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den. Han vill nu vän­da tän­ket.

Stads­port med skyskra­por

I pla­ner­na in­går bland an­nat en vil­ja att byg­ga skyskra­por och hög­hus i om­rå­den som Kis­ta och Loud­den för att mar­ke­ra sta­dens ”por­tar”. Han vill även flyt­ta of­fent­li­ga verk­sam­he­ter från in­ners­tan till yt­ters­tan för att fri­gö­ra kon­tor­soch bo­stads­y­tor i Ci­ty. Och in­fö­ra mer tidsen­lig ”klas­sisk” ar­ki­tek­tur vid om- och till­bygg­na­der i in­nerstans gam­la kvar­ter. Där lyf­ter han fram S:t Eriks­om­rå­det som ett lyc­kat ex­em­pel.

– Vi mås­te för­val­ta det vi har i Stock­holm. De tillägg som ska gö­ras i sta­den ar­ki­tek­to­niskt mås­te ta hän­syn till det be­fint­li­ga, sä­ger han.

Klart är ock­så att det ef­ter fy­ra års up­pe­håll åter blir möj­ligt att om­bil­da kom­mu­na­la hy­res­rät­ter i Stock­holm. Spe­ci­fi­ka om­rå­den har än­nu pe­kats ut, men en­ligt de grön­blåa hand­lar det om plat­ser i yt­tersta­den där hy­res­fas­tig­he­ter do­mi­ne­rar.

– I grun­den hand­lar det om att män­ni­skor som bor i om­rå­den som do­mi­ne­ras av hy­res­rät­ter och vill kö­pa loss si­na fas­tig­he­ter och ut- veck­la dem själ­va ska kun­na gö­ra det. Det är en vik­tig fri­hets­frå­ga för många. Ex­akt var er­bju­dan­det kom­mer att fin­nas får vi åter­kom­ma med, sä­ger han.

Be­ske­det om om­bild­ning­ar kom­mer ef­ter en tuff pe­ri­od på Stock­holms bo­stads­mark­nad och när en låg­kon­junk­tur kan vän­ta in­om en snar fram­tid. Joakim Larsson är än­då op­ti­mis­tisk, även om han me­nar att det ut­ö­ka­de amor­te­rings­kra­vet som in­för­des i vå­ras var ett miss­tag.

Han un­der­stry­ker sam­ti­digt vik­ten av att fort­sät­ta ut­veck­la sta­den med nya hy­res­rät­ter.

– Men man mås­te ta hän­syn till om­rå­dens ka­rak­tär och und­vi­ka att pres­sa in kom­mu­na­la hy­res­hus ba­ra för att. På så sätt ut­veck­lar vi in­te bra bo­stads­mil­jö­er i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.