Slu­ta brom­sa sön­der väl­fär­den – stop­pa ned­lägg­ning­en av AMA

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - 20 ok­to­ber. Jaa­na Til­les (s) op­po­si­tions­råd Jer­ri Berg­ström (s) ord­fö­ran­de Ing-Ma­rie Elfström (s) grupple­da­re so­ci­al­nämn­den Da­vid Thell (s) kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig Gustav Elfström (s) er­sät­ta­re kom­mun­full­mäk­ti­ge

För att ta sig upp för en bac­ke och över ett krön mås­te man ha ener­gi i form av rö­rel­se. Fy­si­kens la­gar ger att det in­te går att ta sig upp för en bac­ke ge­nom att brom­sa. Det ver­kar dock al­li­an­sen i Vallentuna tro som nu lagt fram för­slag i hur man ska kla­ra av att lö­sa so­ci­al­nämn­dens bud­getun­der­skott. Man ska helt en­kelt brom­sa ge­nom att skä­ra i öv­rig verk­sam­het.

Val­len­tu­nas so­ci­al­nämnd drivs i dag med sto­ra un­der­skott på grund av åra­tal av just eko­no­miskt brom­san­de. Sat­sar man till ex­em­pel in­te till­räck­ligt på bra ar­bets­vill­kor för de an­ställ­da så ökar kon­sult­kost­na­der­na fler­falt där­ef­ter. Brom­sen den­na gång sker i form av ned­lägg­ning av Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en (AMA). En fram­gångs­rik verk­sam­het för de in­di­vi­der som lig­ger långt ifrån ar­bets­mark­na­den. Age­ran­det ris­ke­rar dock att bli kontra­pro­duk­tivt. De per­so­ner som drab­bas kom­mer näm­li­gen att ham­na på just so­ci­al­tjäns­tens bord. Frå­gan blir då; har en un­der­bud­ge­te­rad so­ci­al­tjänst möj­lig­he­ten att ta till­va­ra på des­sa in­di­vi­der? El­ler ris­ke­rar de nu ett ut­an­för­skap som bär med sig ökat mänsk­ligt li­dan­de, mins­ka­de skat­tein­täk­ter och öka­de ut­gif­ter för so­ci­al­tjäns­ten?

Sva­ren sak­nas då ned­lägg­ning­en sker ut­an or­dent­lig kon­se­kven­sa­na­lys och ut­an in­syn för oss i op­po­si­tio­nen. Nå­got som i sam­man­hang­et är myc­ket an­märk­nings­värt och ur­hol­kar den de­mo­kra­tis­ka pro­ces­sen. Al­li­an­sens ”skju­ta-från-höf­ten” po­li­tik och ovil­ja till trans­pa­rens gör att Vallentuna ris­ke­rar att fär­das bak­åt ner för bac­ken i stäl­let för upp på krö­nets topp.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

BORTKASTAT. De an­ställ­da på Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en ris­ke­rar bli av med si­na jobb. Läs mer på si­dor­na 4-5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.