Ru­ti­ne­rad bib­li­o­te­ka­rie om Val­len­tu­nas ut­veck­ling

I 17 år har Anna Bergström job­bat på Val­len­tu­na bib­li­o­tek. Hon har sett hur det ut­veck­lats och hur vik­tigt det är att al­la får ta del av kul­tu­ren.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Ella Sö­der­berg | Fo­to: Maria Svens­son

Det är triv­samt, ljust och trev­ligt, be­sö­kar­na upp­skat­tar det.

Se­dan bib­li­o­te­ket i Val­len­tu­na flyt­ta­de in i det nya Kul­tur­hu­set 2012, har det bli­vit en helt an­nan mil­jö att vis­tas i. Det me­nar Anna Bergström, bib­li­o­te­ka­rie med IT-an­svar och kom­mu­ni­ka­tions­frå­gor på Val­len­tu­na bib­li­o­tek.

– I det för­ra bib­li­o­te­ket bör­ja­de det bli väl­digt trångt i hyl­lor­na. Nu är det mer plats i hyl­lor­na för bok­skylt­ning, det är triv­samt, ljust och trev­ligt, be­sö­kar­na upp­skat­tar det. Fler mål­grup­per får plats, här sit­ter ex­em­pel­vis egen­fö­re­ta­ga­re och stu­den­ter.

På bib­li­o­te­ket vill man nå he­la Val­len­tu­na, med sa­gostun­der för de mins­ta, da­tor­trä­ning och språkcafé.

– Det är även van­ligt med ljud­böc­ker, vil­ket är bra, fler ska kun­na få ta del av och del­ta i det kul­tu­rel­la sam­ta­let ge­nom oli­ka me­di­er, det är vik­tigt att al­la får sam­ma rät­tig­he­ter till det, sä­ger Anna Bergström.

Job­bet som bib­li­o­te­ka­rie fick hon 2001, di­rekt ef­ter uni­ver­si­tets­stu­di­er­na.

– Jag har lärt mig otro­ligt myc­ket, och det är så kul att få va­ra med på den här re­san. Man träf­far så myc­ket män­ni­skor och det finns många an­led­ning­ar till att job­ba på ett bib­li­o­tek.

I som­ras fick bib­li­o­te­ket 750 000 kro­nor i bi­drag av Kul­tur­rå­det för att kun­na bred­da verk­sam­he­ten. Anna be­rät­tar att man just nu ar­be­tar på ett pro­jekt för att kom­ma ut till fler plat­ser i kom­mu­nen.

– Vi vill nå ut till fler kom­mu­nin­vå­na­re, och det kom­mer bland an­nat rö­ra sig om de­mo­kra­ti­frå­gor och ung­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.