HEMLIGHETSMAKERIET I CENT­RUM

Vad ska det egent­li­gen bli här?

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström

Bred­vid Icas lo­kal i Val­len­tu­na cent­rum har en om­bygg­na­tion på­gått en tid. Men vad ska det egent­li­gen bli?

Vid Ica i Val­len­tu­na cent­rum har det byggts in­ten­sivt. Än­da se­dan i som­ras har det fun­nits av­spärr­ning­ar på plat­sen. An­led­ning­en är att en ny bu­tikslo­kal byggs, och det med­för att led­ning­ar i mar­ken mås­te flyt­tas.

Många und­rar vad det ska bli i den nya lo­ka­len – men sva­ret är: Ing­en vet. Och nå­gon hy­res­gäst finns in­te än­nu.

– Det är ett av de bäs­ta lä­ge­na i cent­rum så det finns många möj­lig­he­ter, sä­ger Carl Sjö­berg, ut­hyr­nings­an­sva­rig på Fast­part­ner som äger bygg­na­den. Ing­en in­for­ma­tion Nå­got kon­trakt med en ak­tör är in­te på­skri­vet än­nu.

– Nej, ty­värr finns ing­et kon­trakt. För­hand­ling på­går med po­ten­ti­el­la in­tres­sen­ter. Vi får se vad det blir fram­ö­ver, så jag kan in­te sä­ga nå­got nu, sä­ger Carl Sjö­berg.

Cent­rum­sam­ord­na­ren Håkan Moss­berg sä­ger att han är van vid att in­for­ma­tio­nen är då­lig.

– Det en­da vi fått ve­ta, och det var för tre vec­kor se­dan, är att det fanns en in­tres­sent som drog sig ur, sä­ger Håkan Moss­berg. Han fort­sät­ter: – Fast­part­ner har in­te ta­lat om vem det var som var in­tres­se­rad. Vi får fruk­tans­värt li­te in­for­ma­tion.

Många har trott att det är Ica som byg­ger ut och där­för ska an­vän­da den nya lo­ka­len - men så blir det in­te.

– Vi var in­tres­se­ra­de men det pas­sa­de in­te för oss, sä­ger bu­tiks­che­fen Victor Karls­son.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

Många är vi som und­rar över vad det ska bli i lo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.