Kvin­na ut­an LSS-bo­stad i två år

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom lotten.engbom@di­rekt­press.se

En Val­len­tu­na­bo har vän­tat på en plats på en grupp­bo­stad i snart två år. Oskä­ligt an­ser In­spek­tio­nen för vård och om­sorg som nu be­gär att kom­mu­nen ska be­ta­la en mil­jon kro­nor i straffav­gift.

Det var i no­vem­ber 2016 som det be­slu­ta­des att en Val­len­tu­na­bo ha­de rätt till bo­en­de i grupp­bo­stad en­ligt LSS.

Vid tre till­fäl­len un­der 2017 er­bjöd kom­mu­nen kvin­nan bo­stad i and­ra när­lig­gan­de kom­mu­ner. Hon och hen­nes an­hö­ri­ga har dock tac­kat nej till des­sa bo­en­den, bland an­nat på grund av av­stånd och bo­sta­dens skick.

13 ju­ni i år fick hon ock­så ett er­bju­dan­de om ett bo­en­de i Upp­lands Väs­by.

Ivo an­ser att des­sa er­bju- dan­den in­te är för­en­li­ga med kvin­nans öns­ke­mål, att få bo kvar i hem­kom­mu­nen Val­len­tu­na. Brist på so­ci­o­no­mer So­ci­al­nämn­den i Val­len­tu­na har an­gett att ett av skä­len till att det dra­git ut på ti­den är att det sak­nas le­di­ga bo­stä­der in­om kom­mu­nens egen re­gi.

”På grund av det se­nas­te årens na­tio­nel­la brist på so­ci­o­no­mer/LSS-hand­läg­ga­re har en­he­ten trots kon­ti­nu­er­lig re­kry­te­ring va­rit un­der­be­man­na­de en läng­re tid. Det har på­ver­kat kom­mu­nens möj­lig­het att le­ta och hit­ta lämp­li­ga bo­stä­der”, står det i en an­sö­kan till för­valt­nings­rät­ten.

Ivo yr­kar nu att för­valt­nings­rät­ten åläg­ger Val­len­tu­na kom­mun att be­ta­la en straffav­gift på 82 500 kro­nor i må­na­den, från no­vem­ber

Är det så att vi in­te gjort rätt i från så ska vi såklart be­ta­la ska­de­stån­det.

2016. Den sär­skil­da av­gif­ten kan fast­stäl­las till högst en mil­jon kro­nor, vil­ket allt­så blir fal­let för Val­len­tu­na kom­mun.

Tän­ker över­kla­ga

David Gyl­len­strå­le, so­ci­al­chef i Val­len­tu­na, sä­ger att kom­mu­nen tän­ker över­kla­ga be­slu­tet.

– Vi an­ser in­te att vi ska be­hö­va be­ta­la ett så stort vi­te. Men vi gör en ut­red­ning som ska be­dö­ma om vi har felat el­ler in­te. Är det så att vi in­te gjort rätt i från oss så ska vi såklart be­ta­la ska­de­stån­det.

– Då mås­te vi ock­så lä­ra från det här och se till att det in­te sker igen.

Är det fort­fa­ran­de pro­blem att hit­ta so­ci­o­no­mer och LSS-hand­läg­ga­re?

– Rent ge­ne­rellt är det en ut­ma­ning för al­la kom­mu­ner, sär­skilt att hit­ta er­far­na so­ci­o­no­mer. Vi ser ock­så att det är en ex­tra ut­ma­ning in­om LSS, för det är ett kom­plext om­rå­de med stor va­ri­a­tion.

– Men vi har en god be­man­ning på vår LSS-en­het, den är in­te full­ta­lig, men vi job­bar väl­digt in­ten­sivt med att föl­ja upp ti­di­ga­re ären­den.

David Gyl­len­strå­le på­pe­kar att LSS-en­he­ten haft pro­blem att re­kry­te­ra i fle­ra år.

– Har det va­rit brist på per­so­nal är det såklart myc­ket som slä­par och som läggs på nu­va­ran­de per­so­nal, sä­ger han.

STRAFFAV­GIFT. Ivo yr­kar på att kom­mu­nen ska be­ta­la 82 500 kro­nor i må­na­den från no­vem­ber 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.