Nu bryts tren­den – ing­en ök­ning av in­brott

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Sö­der­berg 070-091 23 42 ella.so­der­berg@di­rekt­press.se

Un­der höst­lovs­vec­kan låg in­brot­ten på nor­mal ni­vå i Nor­rort, för­u­tom an­ta­let lä­gen­hets­in­brott i Dan­de­ryd som stack ut. Där miss­tän­ker po­li­sen att det rör sig om sam­ma gär­nings­per­so­ner.

För­ra vec­kan sked­de tre in­brott i lä­gen­he­ter i Dan­de­ryd, samt ett försök till in­brott. Även ett vil­lain­brott sked­de. Po­li­sen kal­la­de in bå­de he­li­kop­ter och hund­patrull i sö­kan­det ef­ter gär­nings­per­so­ner­na. Vid lä­gen­hets­in­brot­ten har man kros­sat ru­tor i an­slut­ning till al­tan­dör­ren.

Ca­ro­li­ne Ed­berg, kom­mun­po­lis i Dan­de­ryd, me­nar att des­sa in­brott stic­ker ut ef­tersom det var så pass många un­der sam­ma dag.

– Jag skul­le in­te sä­ga att det är en ök­ning, men det är ovan­ligt med lä­gen­hets­in­brott. Samt­li­ga sked­de på sam­ma adress, så vi miss­tän­ker att det är sam­ma gär­nings­per­son el­ler gär­nings­per­so­ner, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

I Tä­by sked­de fem rap­por­te­ra­de in­brott för­ra vec­kan, tre full­bor­da­de vil­lain­brott och två försök. Det­ta mot­sva­ra­de sam­ma mängd som vec­kan in­nan.

I Val­len­tu­na sked­de en­dast ett in­brott i en vil­la där nå­gon bru­tit upp ett föns­ter till var­dags­rum­met.

Un­der höst­lovs­vec­kan ge­nom­för­de po­li­sen i Nor­rort en ex­tra­sats­ning där man vil­le öka syn­lig­he­ten till­sam­mans med grann­sam­ver­kan för att fö­re­byg­ga in­brott un­der lo­vet.

– Det är svårt att mä­ta, men vår för­hopp­ning är att det gav nå­got. Tan­ken var att ska­pa di­a­log med folk som är hem­ma och upp­ly­sa dem, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SATS­NING. Till­sam­mans med Grann­sam­ver­kan ge­nom­för­de po­li­sen i Nor­rort en höst­lovs­sats­ning för att för­hind­ra in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.