Oro hos lä­rar­för­bun­det när Val­len­tu­na ra­sar i skol­rank­ning

Val­len­tu­na på plats 151 i skol­rank­ning­en

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom Ella Söderberg nor­[email protected]­rekt­press.se

Val­len­tu­na ham­nar i år på plats 151 av lan­dets 290 kom­mu­ner. Det är ett steg bak­åt från fö­re­gå­en­de år och fle­ra av siff­ror­na oro­ar Lä­rar­för­bun­det i Val­len­tu­na. Var­je år ran­kar Lä­rar­för­bun­det Sve­ri­ges bäs­ta skol­kom­mu­ner. I år ham­na­de Val­len­tu­na på 151:a plats av 290 kom­mu­ner, ett tapp med en plats jäm­fört med förra året.

Jo­han Skog (M), ord­fö­ran­de i barn- och ung­doms­nämn­den sä­ger att man ska ar­be­ta med att för­bätt­ra arbetet.

– Vi har ett ar­be­te som på­går med att för­bätt­ra re­sul­ta­ten, me­rit­vär­de­na och även be­hö­rig­he­ten i års­kurs nio. Där har vi en po­si­tiv trend, av­gångs­be­ty­gen på vår­ter­mi­nen var de högs­ta som nå­gon­sin upp­mätts, sä­ger han.

Kom­mu­nen har sjun­kit gäl­lan­de an­de­len fris­ka lä­ra­re, från plats 68 2017, till 138 2018.

– Så är det i just den här rank­ning­en, men det är sta­tistik ut­i­från Lä­rar­för­bun­dets med­lem­mar. Ge­ne­rellt så har vi för­bätt­rat to­ta­len, om man räk­nar med de and­ra fack­för­bun­den, sä­ger Jo­han Skog.

Op­po­si­tions­rå­det Jaa­na Til­les (S) tar dock den­na siff­ra på all­var.

– Vi har haft ett väl­digt oro­ligt år, i och med att man hål­ler på med den här om­or­ga­ni­sa­tio­nen av skol­verk­sam­he­ten. Och den är in­te fär­dig än­nu. Det finns sko­lor vars öde man in­te vet än­nu, sä­ger hon.

Även Björn Car­ne­lid, ord­fö­ran­de för Lä­rar­för­bun­det i Val­len­tu­na, sä­ger att siff­ror­na oro­ar dem.

– Där har vi ra­sat, vil­ket in­te för­vå­nar mig. Vi är pres­sa­de då vi får job­ba mer och mer, många av vå­ra med­lem­mar är på grän­sen just nu, sä­ger han.

Vik­tig frå­ga

Han po­äng­te­rar dock att de se­dan ett halv­år till­ba­ka har en bra di­a­log med kom­mu­nen om just lä­rar­nas ar­bets­be­last­ning.

– Men det känns li­te spe­ci­ellt att po­li­ti­ker­na vill att vi ska bli topp 30, det känns som en bra re­sa dit, sä­ger han.

– Det som oro­ar oss är kom­mu­nens eko­no­mi. Val­len­tu­na har drab­bats av sto­ra be­spa­ring­ar och un­der­skot­tet i so­ci­al­för­valt­ning­en drab­bar barn- och ung­doms­för­valt­ning­en.

Gäl­lan­de lärar­tät­het lig­ger kom­mu­nen bland bot­ten­pla­ce­ring­ar­na. Plats 279 av 290.

”Bland de säms­ta”

Även an­del be­hö­ri­ga lä­ra­re är lågt, där lig­ger Val­len­tu­na på plats 234, men har sti­git från 266 förra året.

– Men vi är än­då bland de all­ra säms­ta i Sve­ri­ge. Val­len­tu­nas ele­ver har rätt att få un­der­vis­ning av le­gi­ti­me­ra­de lä­ra­re, det är det mest ele­men­tä­ra, sä­ger Jaa­na Til­les.

Björn Car­ne­lid vill där­e­mot fram­hål­la att det finns en po­si­tiv siff­ra i re­sul­ta­tet – den rö­ran­de lö­ner­na. Där lig­ger Val­len­tu­na på plats 20 i Sve­ri­ge.

Just nu på­går en bud­get­pro­cess och där­för vill Jo­han Skog in­te kom­men­te­ra om det kom­mer skju­tas till mer peng­ar till sko­lor­na.

Björn Car­ne­lid, ord­fö­ran­de och So­fie Gran­ryd, vice ord­fö­ran­de, job­bar på Lä­rar­för­bun­det Val­len­tu­na och är oro­a­de över siff­ror­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.