Kom­mu­nen JO-an­mäls för han­te­ring­en av Ama

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström Lot­ten Eng­bom

En utredning om Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en är da­te­rad 13 au­gusti 2018. Trots det­ta har in­te hand­ling­en upp­rät­tats – nå­got som gör att jour­na­lis­ter och and­ra in­te kun­nat grans­ka in­ne­hål­let. Nu är kom­mu­nen JO-an­mäld. Val­len­tu­na kom­mun har gjort fel när de be­slu­ta­de om ned­lägg­ning­en av Ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en, det an­ser ett par per­so­ner som JO-an­mält kom­mu­nen.

En av dem som står bakom JO-an­mä­lan är Sol­na­bon Roger Syrén, som ti­di­ga­re ar­be­tat för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Han an­ser att kom­mun­led­ning­en mör­ka­de un­der­la­get i ären­det.

– Det be­ty­der att i al­la fall vis­sa folk­val­da in­te hade till­gång till vik­tig in­for­ma­tion. De kun­de in­te ta sitt an­svar, och då är in­te en be­red­ning gjord som kom­mun­la­gen sä­ger att man ska gö­ra, sä­ger han.

Är för­ban­nad

Han be­stäm­de sig för att gö­ra an­mä­lan och nu hop­pas han att JO ska tit­ta på fal­let.

– Det är så il­la han­te­rat. Jag blir för­ban­nad över att folk­val­da in­te får möj­lig­het att ta an­svar in­för vik­ti­ga be­slut, sä­ger Roger Syrén.

Val­len­tu­na Ny­he­ter bad för två vec­kor se­dan en an­ställd på kom­mu­nen om att få ta del av den utredning som Al­li­ans­po­li­ti­ker­na hän­vi­sa­de till när de blev in­ter­vju­a­de om ned­lägg­ning­en.

Sva­ret till oss blev ”Det finns ing­en utredning, det finns ba­ra ar­bets­ma­te­ri­al”. Det in­ne­bär att den som vill ve­ta vad som står i ut­red­ning­en in­te får gö­ra det.

”Di­gert ar­be­te”

Val­len­tu­na Ny­he­ter bad där­ef­ter kom­mun­di­rek­tör Victor Ki­lén om att få ta del av ut­red­ning­en. Kloc­kan 11 da­gen där­på blev den all­män hand­ling. På ut­red­ning­en står dock ett an­nat da­tum: 13 au­gusti 2018. Val­len­tu­na Ny­he­ter ring­de upp Victor Ki­lén. Var­för har in­te hand­ling­en bli­vit all­män ti­di­ga­re?

– Det har ta­git tid att ta fram ut­red­ning­en. Det var in­te så lätt att få tag i upp­gif­ter ska jag sä­ga dig. Det lig­ger di­gert ar­be­te bakom. Den var på väg upp till kom­mun­sty­rel­sen men den drogs till­ba­ka för att man be­höv­de gö­ra ären­de­be­red­ning, sä­ger Victor Ki­lén. Ska det be­hö­vas en jour­na­list ring­er för att ni ska upp­rät­ta hand­ling­en?

– Ha­ha, det var in­te för att du ring­de om du trod­de det. Det är för kom­mun­full­mäk­ti­ge ska ta be­slut näst­näs­ta mån­dag, (Läs: den 12 november), sä­ger Victor Ki­lén.

Henrik Kelfve, kom­mu­ni­ka­tions­chef, be­rät­tar att kom­mu­nen än­nu in­te bli­vit kon­tak­ta­de av JO. Där­e­mot har de ta­git del av an­mä­lan via so­ci­a­la me­di­er.

– Vi har läst den och be­dömt den. Ge­ne­rellt finns det ingen­ting i den an­mä­lan som egent­li­gen är kor­rekt. Den är sna­ra­re att ses som en po­li­tisk de­battar­ti­kel. Ge­ne­rellt är att man i två av de här punk­ter­na ska JO-an­mä­la kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. Och man kan in­te JO-an­mä­la en kom­mun­po­li­ti­ker, sä­ger han.

Hur be­sva­rar du den kri­tik som rik­tats mot er, att ni skul­le ha mörklagt ut­red­ning­en?

– Det har man in­te alls gjort. Att häv­da att den skul­le va­ra mör­kad, det för­står jag in­te alls. Det är väl få sa­ker som fått så­dan sprid­ning som den­na. Han­te­ring­en har gått till en­ligt kons­tens al­la reg­ler.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

Per-Ar­ne, Sven-Ar­ne, Mo­ni­ca och de and­ra som ar­be­tar på Ama för­lo­rar nu si­na jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.