Här ska Nor­rorts järn­vägsö­ver­far­ter gö­ras om

I Tä­by stäng­de en över­fart för bi­lar över tåg­spå­ren vid Vigg­by­holms sta­tion förra året av sä­ker­hets­skäl. Nu har SL ut­rett hur det blir med res­te­ran­de över­far­ter i Nor­rort. SL åt­gär­dar längs Roslags­ba­nan

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

Nu kom­mer SL att se över al­la över­far­ter längs Roslags­ba­nans spår – nå­got de gör i över­ens­kom­mel­se med kom­mu­ner­na.

– Många av över­gång­ar­na är upp­för­da, och den sträc­kan bygg­des när det kans­ke in­te var fullt li­ka myc­ket be­byg­gel­se och in­vå­na­re. Nu passar man på att ut­ö­ka och för­stär­ka sä­ker­he­ten, sä­ger Alek­san­der Kra­jis­nik, press­an­sva­rig på SL.

Byg­ger två­spå­rigt

I Dan­de­ryd finns det en över­fart för bi­lar längs Dan­de­rydsvä­gen, mel­lan Djurs­holms Eke­by och Brå­val­la 1 . Den kom­mer att va­ra kvar tills vi­da­re.

Vid Ene­by­bergs sta­tion 2 ersätts dock över­far­ten av en järn­vägs­bro i sam­ma lä­ge som da­gens kors­ning.

– Men det finns ing­en tids­ram i dags­lä­get, sä­ger Alek­san­der Kra­jis­nik.

I Tä­by kom­mer över­far­ten vid Präst­gårds­vä­gen, in­nan Tä­by Kyrk­by sta­tion 3 , bli kvar tills vi­da­re. Vid Jar­la­ban­kes väg 4 kom­mer man där­e­mot att för­änd­ra en del. När SL byg­ger två­spå­rigt mel­lan Kyrk­byn och Krags­ta kom­mer spå­ret att läg­gas på en bro över vägen.

När bron är fär­dig stängs över­far­ten vid Lo­ke­vä­gen 5 för bil­tra­fik för all­tid. – Där kors­ning­en lig­ger i dag byggs det en järn­vägs­bro över vägen, som i fort­sätt­ning­en kom­mer att va­ra en ren gång- och cy­kel­väg, sä­ger Alek­san­der Kra­jis­nik.

För­stärkt sä­ker­het

Gång- och cy­kel­vä­gen mel­lan Adolf Le­mons väg och Hem­ber­ga­vä­gen 6 stängs. I stäl­let byggs en järn­vägs­bro i höjd med Snö­bärs­gränd i an­slut­ning till Hem­ber­ga­vä­gen 7 .

In­nan ut­bygg­na­den stängs även gån­gö­ver­far­ten vid Gäv­sjö­vä­gen 8 för all­tid.

9 I Orms­ta kom­mer kors­ning­en, där bi­lar kan pas­se­ra, bli kvar. Men sä­ker­he­ten kom­mer att för­stär­kas. Platt­for­men kom­mer för­skju­tas 25 me­ter sö­derut och det blir se­pa­ra­ta bom­mar för re­spek­ti­ve spår.

Två kors­ning­ar vid Lind­hol­mens sta­tion, för gång och cy­kel­tra­fik, kom­mer att få bom­mar, ljus- och ljud­sig­na­ler.

Ägo­vä­gar flyt­tas

Norr om Lind­hol­men finns ett an­tal små kors­ning­ar som kom­mer att få för­stärkt sä­ker­het. Två stäl­len får bom­mar, ljus- och ljud­sig­na­ler:

10 Lil­la Vre­da sö­der om Frösun­da och 11 Näs­vä­gen norr om Frösun­da.

Någ­ra så kal­la­de ägo­vä­gar flyt­tas och fle­ra över­gång­ar får ljus­sig­na­ler.

Längs Näs­by­parks­lin­jen kom­mer al­la över­far­ter bli kvar.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

Över­gång­en stängs på Jar­la­ban­kes väg och bi­lar­na kom­mer åka un­der tåg­spå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.