Klart: Ar­bets­mark­nads­v­del­ning stäng­er

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Un­der mån­da­gens kom­mun­full­mäk­ti­ge fat­ta­des be­slu­tet att kom­mu­nens ar­bets­mark­nads­av­del­ning (Ama) stäng­er.

– Vi är be­svik­na. Man är fort­fa­ran­de ett stort frå­ge­tec­ken, hur kom­mer det sig att de kan fat­ta ett så­dant be­slut ut­an en risk- och kon­se­kven­sa­na­lys? sä­ger op­po­si­tions­rå­det Jaa­na Til­les (S).

Yl­va Mo­zis (L) me­nar att det ald­rig görs en riskoch kon­se­kven­sa­na­lys på bud­ge­tar.

Hon för­kla­rar att an­led­ning­en till be­slu­tet är Alliansen vill an­vän­da en an­nan me­tod för att få ut folk på öpp­na ar­bets­mark­na­den.

– Ama ar­be­tar an­norlun­da, man trä­nas i klädsor­te­ring­en och sen går man ut på ar­bets­mark­na­den. Det har lett till att många är kom­mu­nan­ställ­da. Vi vill istäl­let an­vän­da en me­tod där man trä­nas ute på ar­bets­plat­ser, sä­ger Mo­zis. Det är fort­fa­ran­de in­te klart när Ama stäng­er. Läs mer om stäng­ning­en av Ama på si­dan 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.