Ny te­a­ter ska ge afro­s­vens­kar en röst på sce­nen

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

det att NBTS fyl­ler ett tom­rum.

– För mig är NBTS en platt­form för att vi­sa fan­tas­tisk af­ri­kansk te­a­ter och scen­konst från den afri­kans­ka di­aspo­ran. Tack till al­la som kom fö­re oss, käm­pa­de och dog för att vi skul­le kun­na gö­ra det här, sä­ger Jo­set­te Bus­hell-Min­go, i sitt in­vig­nings­tal.

Hon är konst­när­lig ledare, el­ler ar­ki­tekt som hon hell­re vill kal­las, för pro­jek­tet.

Redan 1968 grun­da­des den ame­ri­kans­ka mot­sva­rig­he­ten i Har­lem, New York. Jo­set­te Bus­hell-Min­go be­rät­tar att hon länge tänkt tan­ken att star­ta igång nå­got lik­nan­de i Sve­ri­ge men att det har ta­git tid att vå­ga.

– Men räds­la är en bra driv­kraft. Jag var in­te rädd för att miss­lyc­kas men jag var rädd för att jag in­te skul­le kun­na bä­ra upp det här på det sätt som jag vil­le att det skul­le bli, sä­ger Jo­set­te Bus­hell-Min­go.

Nu på­går pla­ne­ring­en av re­per­to­a­ren för de kom­man­de tre åren. Jo­set­te Bus­hellMin­go sä­ger att dröm­men är att vi­sa en pjäs från var­je af­ri­kanskt land.

– Jag vill att det ska vi­sas nya fö­re­ställ­ning­ar he­la ti­den. Jag vill att jour­na­lis­ter ska re­cen­se­ra fö­re­ställ­ning­ar­na och vå­ga sä­ga vad de verk­li­gen tyc­ker, sä­ger hon.

NBTS kom­mer även att de­la ut ett sti­pen­di­um till re­gis­sö­rer, ma­nus­för­fat­ta­re och and­ra som främ­jar den afri­kans­ka di­aspo­ran. Sti­pen­di­et är grun­dat till min­ne av skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren Kud­zai Chim­bai­ra, som av­led i bör­jan av året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.