Två av tre bo­stads­ä­ga­re som vill flyt­ta hind­ras av in­lås­nings­ef­fek­ter

Vallentuna Nyheter - - HEMMA -

Två av tre som vill flyt­ta hind­ras av in­lås­nings­ef­fek­ter som rea­vinst­skatt, svå­rig­he­ter att få bank­lån och de nya tuf­fa­re amor­te­rings­kra­ven. Det vi­sar årets Bygg­ba­ro­me­ter som har ta­gits fram av YouGov som har in­ter­vju­at 1000 per­so­ner som äger sitt bo­en­de. En­ligt un­der­sök­ning­en är det främst ål­ders­grup­pen 25-35 år, och in­vå­na­re i Stock­holm, som är drab­ba­de av in­lås­nings­ef­fek­ter. 37 pro­cent upp­ger att de hind­ras av rea­vinst­skat och 30 pro­cent av amor­te­rings­kra­ven.

– Jäm­för man med övri­ga OECD har Sve­ri­ge be­tyd­ligt hög­re trans­ak­tions­kost­na­der för den som flyt­ta, sä­ger An­na Bro­man, bo­stads­po­li­tisk ex­pert på Sve­ri­ges Byg­gin­du­stri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.