Upp­rör­da för­äld­rar när kort­tids­hem stäng­er

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Sö­der­berg ella.so­der­[email protected]­rekt­press.se

När Åby­vil­lans kort­tids­hem slogs ihop med Bälls­ta kort­tids­hem upp­täck­tes bris­ter i kva­li­tet och sä­ker­het på hus 9 i Bälls­ta. Nu har verk­sam­he­ten stängt – nå­got som upp­rör för­äld­rar.

På grund av bris­ter, att sä­ker­he­ten har ifrå­ga­satts, kri­tik från för­äld­rar samt att en Lex Sa­rah-an­mä­lan har gjorts har kom­mu­nen valt att stänga ned verk­sam­he­ten i hus 9.

Da­vid Gyl­len­strå­le, so­ci­al­chef på kom­mu­nen, be­rät­tar att de dis­ku­te­rat ned­stäng­ning­en i tre må­na­ders tid, men att de in­te kun­nat gå ut med det så länge ut­red­ning­en på­gick.

– När det väl bör­ja­de kom­ma in syn­punk­ter tog vi det på stort all­var och un­der­sök­te det direkt. Jag fö­re­drar att ha mo­det att stänga ner en verk­sam­het och göra om och göra rätt för att hål­la kva­li­te­ten, sä­ger han.

Da­vid Gyl­len­strå­le me­nar att ing­et all­var­ligt hänt, men att det ba­ra var en tids­frå­ga in­nan det skul­le göra det.

Upp­rörd stäm­ning

Men för­äld­rar är minst sagt upp­rör­da. Ele­o­no­ra, som har en dot­ter som är på kort­tids­hem­met, blev i mån­dags upp­ringd av en LSS-hand­läg­ga­re som be­rät­ta­de att de ha­de stängt ner med ome­del­bar ver­kan.

– Min dot­ter skul­le dit på tors­dag. Då kom­mer hon få ett hy­ste­riskt ut­brott och må jät­te­då­ligt. Hen­nes ru­ti­ner bryts He­la hen­nes trygg­het för­svann ju i det här, sä­ger Ele­o­no­ra.

Da­vid Gyl­len­strå­le me­nar att de gick ut med in­for­ma­tio­nen på en mån­dag, för att det skul­le va­ra ett an­tal da­gar in­nan det blev helg.

– Men re­dan vec­kan in­nan ha­de viss in­for­ma­tion läckt ut. Kanske bor­de vi ha gjort det än­nu tyd­li­ga­re med in­for­ma­tion till all­män­he­ten, det är nå­got vi stän­digt får se över, sä­ger han.

Må­let är att verk­sam­he­ten ska öpp­na igen un­der vå­ren 2019, men det är i dags­lä­get oklart ex­akt när.

FOTO: LOTTEN ENGBOM

STÄNG­DE. Bälls­ta kort­tids­hem stäng­de ner med ome­del­bar ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.