I tio år har jag hört att kom­mu­nen in­te har till­räck­ligt med per­so­nal

Ewa Wik­ström har i fle­ra års tid käm­pat mot Val­len­tu­na kom­mun om en LSS-plats till sin au­tis­tis­ka dot­ter.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ella Sö­der­berg 070-091 23 42 ella.so­der­[email protected]­rekt­press.se

I över fy­ra års tid har fa­mil­jen vän­tat på ett LSS-bo­en­de till dot­tern. Här be­rät­tar Ewa Wik­ström om det tuf­fa li­vet som för­äl­der till ett barn med funk­tions­ned­sätt­ning – och om den långa kam­pen mot kom­mu­nen.

Kom­mu­nen skyl­ler på att de in­te har till­räck­ligt med per­so­nal. I tio år har jag hört det.

När Ewa Wik­ströms dot­ter skul­le fyl­la åt­ta år fick hon di­a­gno­ser­na au­tism, ut­veck­lings­stör­ning och svår­be­hand­lad epi­lep­si. Se­dan ti­di­ga­re ha­de hon AD­HD. Men di­a­gno­sen au­tis­men, den kom som en chock.

– Jag bröt ihop helt. Da­gen ef­ter var det min födelsedag, men jag låg ba­ra hem­ma och grät. Jag trod­de jag skul­le grå­ta ihjäl mig, be­rät­tar Ewa.

Sor­gen var stor – men Ewa be­ar­be­ta­de det fak­tum att dot­tern ha­de au­tism. Se­dan bör­ja­de hon en­ga­ge­ra sig i för­äld­ra­för­e­ning­ar och skri­va tex­ter om hur det var.

– Det är tungt och smärt­samt, men en sorg jag lärt mig le­va med, sä­ger hon.

Idag är dot­tern 25 år, en ål­der då de fles­ta har flyt­tat hemifrån. Men in­te hem­ma hos Ewa i Bälls­ta. Se­dan 2014 har fa­mil­jen käm­pat för att hit­ta ett LSS­bo­en­de till hen­ne - ut­an re­sul­tat.

Det förs­ta bo­en­det de blev er­bjud­na var ett i Val­len­tu­na, men fa­mil­jen tac­ka­de nej ef­tersom dot­tern skul­le ha 500 kro­nor kvar att le­va på var­je må­nad, ex­klu­si­ve me­di­ci­ner.

Cir­ku­sen bör­jar

ny hand­läg­ga­re från kom­mu­nen.

Hand­läg­ga­ren bad att Ewa skul­le skri­va un­der en lapp om att de in­te läng­re är in­tres­se­ra­de av en bo­stad till dot­tern. Ewa blev för­vå­nad, sa att hon mås­te tän­ka på sa­ken och kanske kun­de bo­ka in ett mö­te. Men hand­läg­ga­ren ma­na­de på och till­slut skrev en stres­sad Ewa un­der.

– Det känns in­te bra nå­gon­stans att en kom­mun kan göra på det här sät­tet, sä­ger Ewa.

Det Ewa skrev på in­ne­bär att hon från­sä­ger sig dot­terns bo­en­de­be­hov för till­fäl­let. Hon tror att hand­läg­ga­ren tro­li­gen fått or­der om att in­te läm­na mö­tet ut­an en på­skri­ven lapp från Ewa.

Fick nya tankar

– Jag blir jät­te­be­svi­ken. Kom­mu­nen skyl­ler på att de in­te har till­räck­ligt med per­so­nal. I tio år har jag hört det. Men var­för går de in­te ut och sä­ger att man har pro­blem, istäl­let för att mör­ka? För­äld­rar till de här bar­nen är så ut­sat­ta. 2016 sök­te de bo­en­de igen. Då bör­ja­de det Ewa be­skri­ver som ”en cir­kus”.

– Kom­mu­nen sa att om vi in­te ac­cep­te­ra­de ett bo­en­de i Jär­na, kun­de det ta tio år in­nan man hit­ta­de ett nytt bo­en­de. Det kän­des som ett för­täckt hot, sä­ger Ewa.

De tac­ka­de nej igen, trots ”ho­tet”.

Vi­da­re har de bli­vit er­bjud­na bo­en­de i Gäv­le och Eskilstu­na, nå­got som Ewa an­ser är all­de­les för långt bort.

– Hon kan bli ut­å­ta­ge­ran­de. Jag vill kun­na ha hen­ne nä­ra ifall det hän­der nå­got, in­te be­hö­va åka två tim­mar med bil, ut­an kö in­räk­nat, sä­ger hon.

I bör­jan av ok­to­ber var fa­mil­jen på ut­veck­lings­sam­tal på dag­verk­sam­he­ten som dot­tern går på. Åter­i­gen ha­de de bli­vit till­de­la­de en

På­ver­kar and­ra re­la­tio­ner

Att ha en dot­ter som krä­ver så myc­ket tid och ener­gi på­ver­kar även re­la­tio­ner till and­ra. Ewa har fem and­ra dött­rar som i sin tur ock­så har på­ver­kats.

– Sys­ko­nen blir vux­na fort, på ett sätt som in­te är okej. Och det är klart att and­ra re­la­tio­ner på­ver­kats, sä­ger hon. Har du någ­ra för­hopp­ning­ar in­för fram­ti­den?

– Gi­vet­vis har man för­hopp­ning­ar, men min dot­ter mås­te kun­na kän­na att hon har nä­ra till sin mam­ma, och in­te bo två tim­mar bort, sä­ger Ewa.

– Men vad hän­der när jag in­te läng­re finns? Ef­ter att hon för två vec­kor se­dan läs­te en ar­ti­kel som Val­len­tu­na Nyheter skri­vit om en kvin­na som va­rit ut­an LSS-bo­stad i två år, bör­ja­de nya tankar väc­kas till liv. I ett be­slut an­ser näm­li­gen In­spek­tio­nen för vård och omsorg (IVO) att Val­len­tu­na kom­mun ska be­ta­la straff- Hur kän­ner du in­för allt det här? av­gift på tu­sen­tals kro­nor för att de in­te kun­nat er­bju­da kvin­nan en bo­stad in­om kom­mu­nen.

Då hör­de hon av sig till Val­len­tu­na Nyheter för att be­rät­ta familjens histo­ria. Ewa vill dess­utom få fler att för­stå hur det är att va­ra för­äl­der till barn med funk­tions­ned­sätt­ning.

I dag bor dot­tern fort­fa­ran­de hem­ma. Ewa och hen­nes man har bå­da sagt upp sig från si­na jobb och är as­si­sten­ter till hen­ne.

– Tänk dröm­men att job­ba 8 till 16 var­je dag och kun­na kom­ma hem och tit­ta på tv. Men det går in­te, vi som är för­äld­rar till den här ka­te­go­rin män­ni­skor blir låsta till si­tu­a­tio­nen, sä­ger hon.

Fa­mil­jen har fun­de­rat på att kö­pa ett hus som har en bo­en­de­del där dot­tern kan bo, men de får se. Nu bor dot­tern hem­ma, och får göra det tills vi­da­re.

– Nu har hon slu­tat sä­ga ”när jag flyt­tar hemifrån”.

FLER LSS- BO­STÄ­DER. Val­len­tu­na job­bar för att få fram fler bo­stä­der in­om LSS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.