Vård­chef vän­de trend – fick pris

Vin­na­ren av Guld­kran­sen, som de­las ut till årets bäs­ta vård- och om­sorgs­chef, är Andreas Dahlqvist. Han är om­vård­nads­chef på Te­ma Can­cer vid KS, en av­del­ning som lig­ger på Dan­de­ryds sjuk­hus.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hege Hell­ström

In­ne på ar­bets­rum­met på Dan­de­ryds sjuk­hus är tak­lam­pan släckt, men en lam­pa på bor­det spri­der ett my­sigt sken. Rum­met till­hör sjuk­skö­ters­kan och om­vård­nads­che­fen Andreas Dahlqvist, som när vi är på be­sök av fi­na­lis­ter­na i en täv­ling om bäs­ta che­fen in­om vård och omsorg.

– Fi­na­list­plat­sen i Guld­kran­sen är ett kvit­to bå­de för mig och vår verk­sam­het, att vi gör nå­got bra. Pri­set må upp­märk­sam­ma mitt le­dar­skap men det är he­la vårt team som har bi­dra­git till det här, sä­ger Andreas Dahlqvist.

Lång­va­rig re­la­tion

Verk­lig­he­ten är tuff – här be­hand­las pa­ti­en­ter med bäc­ken­can­cer, främst är det ko­lo­rek­tal­can­cer­pa­ti­en­ter som får be­hand­ling på Dan­de­ryd. Många av dem går bort i sjuk­dom.

Andreas Dahlqvist vi­sar runt i lo­ka­ler­na. En stor sal in­ne­hål­ler säng­ar och en sta­tion där sjuk­skö­ters­kor­na kan över­va­ka. Här får pa­ti­en­ter­na cell­gif­ter el­ler an­ti­krop­par. Hur är det att job­ba med pa­ti­en­ter med can­cer?

– Jag har en bak­grund in­om akut- och in­ten­siv­vår­den, så det är en kon­trast. Men det är ett väl­digt ro­ligt jobb och pa­ti­ent­nyt­tan är på­tag­lig. Som sjuk­skö­ters­ka får man an­vän­da sin kom­pe­tens och man har en helt an­nan re­la­tion till si­na pa- ti­en­ter då den va­rar un­der läng­re tid, sä­ger Andreas Dahlqvist.

Att ge de an­ställ­da ut­rym­me

Han har ba­ra job­bat på av­del­ning­en i ett år, men har re­dan hun­nit vän­da en verk­sam­het med pro­blem. Förr var sjuk­skö­ters­kor­na mer stres­sa­de, men än­då hann de in­te med li­ka myc­ket som i dag. På av­del­ning­en finns nu en mas­sa­ge­stol, och kur­ser om stress hålls av ett ex­ternt fö­re­tag.

Hem­lig­he­ten är att ge de an­ställ­da ut­rym­me, en­ligt Andreas Dahlqvist.

– Man mås­te vå­ga dri­va på de an­ställ­da, men sä­ker­stäl­la att det finns en han­ter­bar gräns.

För att hit­ta den grän­sen har man an­ställt en un­der­skö­ters­ka som ta­git över en del av sjuk­skö­ters­kor­nas ar­bets­upp­gif­ter. Det upp­skat­tas av sjuk­skö­ters­kan Man­da­na Rostam­pour som gär­na pra­tar för he­la ar­bets­grup­pen.

– In­nan Andreas kom ha­de vi det så stres­sigt. Nu får vi göra det sjuk­skö­ters­kor ska göra, vi har chan­sen att va­ra när­va­ran­de. Det ökar ar­bets­gläd­jen och man kän­ner att man gjort ett bra jobb när man går för da­gen, sä­ger hon.

Vik­tigt med pa­u­ser

En del i hem­lig­he­ten är att på­min­na per­so­na­len att pla­ne­ra ar­bets­da­gen, så att tid för åter­hämt­ning och men­ta­la pa­u­ser finns.

– Åter­hämt­ning är vik­tigt, att sam­la sig men­talt. Det får po­si­ti­va ef­fek­ter på ba­lan­sen mellan privat- och yr­kes­liv. Det på­ver­kar ock­så or­ken att fin­nas för si­na pa­ti­en­ter. Egen re­flek­tion är jät­te­vik­tigt, sä­ger Andreas Dahlqvist.

Han pas­sar på att hyl­la si­na eg­na che­fer.

– Jag har bra kon­takt med min chef som va­rit en stor in­spi­ra­tion. Vi har al­la sam­ma mål, att ge så bra vård som möj­ligt och att ha så väl­må­en­de sjuk­skö­ters­kor som möj­ligt.

Ef­ter att vi var på be­sök stod det klart att Andreas Dahlqvist tog hem pri­set.

FOTO: HEGE HELL­STRÖM

TEAMWORK. Om­vård­nads­che­fen Andreas Dahlqvist med sjuk­skö­ters­kor­na på can­cerav­del­ning­en.

NO­MI­NE­RAD OCH PRISAD. Andreas Dahlqvist är en så bra chef att sjuk­skö­ters­kan Man­da­na Rostam­pour no­mi­ne­ra­de ho­nom till ett le­dar­skaps­pris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.