So­ci­al­che­fen: ”Det ska in­te ta tio år att få en LSS-bo­stad”

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Ella Sö­der­berg

So­ci­al­che­fen på kom­mu­nen kän­ner in­te till att man sä­ger till kun­den att det kan drö­ja uppe­mot tio år in­nan en bo­stad kan ord­nas. Dä­re­mot är han med­ve­ten om att det är ett pro­blem med att få fram bo­stä­der. – Visst kan man för­vän­ta sig en viss vän­te­tid, men tio år är fel på en nol­la. Det är helt fel­ak­tigt in­for­ma­tion och jag kan in­te stå bakom den, sä­ger han.

Han sä­ger att man som för­äl­der gär­na får kom­ma in med ett kla­go­mål så myn­dig­hets­av­del­ning­en kan han­te­ra det.

– Då kom­mer en an­nan per­son än hand­läg­ga­ren att un­der­sö­ka det, men det ska in­te ta tio år att få bo­stad, sä­ger Da­vid Gyl­len­strå­le.

Men att bli er­bju­den bo­en­de i Gäv­le el­ler Jär­na, det är väl­digt långt bort?

– Jag för­står det. Där­för har vi se­dan ja­nu­a­ri en ny led­nings­grupp som ar­be­tar ak­tivt med att för­sö­ka få ak­tö­rer att vil­ja byg­ga LSS­bo­stä­der i Val­len­tu­na. Ty­värr går in­te den pro­ces­sen så snabbt som vi öns­kar.

Vad sä­ger du om att en hand­läg­ga­re tryc­ker på för att en för­äl­der ska skri­va på ett pap­per om att från­sä­ga sig bo­en­de­be­ho­vet?

– Jag kän­ner in­te vid att det här är ett ar­bets­sätt som myn­dig­hets­av­del­ning­en ska ha el­ler har. Men mam­man får gär­na in­kom­ma med kla­go­mål till oss, vi har väl­digt bra pro­ces­ser för det här, och det är in­te sam­ma per­son som kom­mer att tit­ta på det, sä­ger Da­vid Gyl­len­strå­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.