Jul­fi­ran­det som klass­frå­ga

I Skan­sens hi­sto­ris­ka hus fi­ras ju­len som den gjor­des förr i oli­ka de­lar av lan­det. Fram till och med i bör­jan av ja­nu­a­ri kan du bland an­nat se hur julaf­ton skil­de sig åt mel­lan en fat­tig sta­tar­fa­milj och väl­bär­ga­de bön­der på en gård i Häl­sing­land.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Mim­mi Ep­ste­in | Foto: Sacharias Källdén

Ju­len har fi­rats på oli­ka sätt un­der oli­ka tidse­po­ker i oli­ka de­lar av lan­det. Det speglas i Skan­sens julut­ställ­ning, och i de hi­sto­ris­ka hu­sen och går­dar­na står jul­bor­den upp­du­ka­de och gra­nar­na kläd­da. Ma­ten som står upp­du­kad på bor­den är äk­ta men det är in­te möj­ligt att sma­ka på den.

Klasskill­na­der­na är tyd­li­ga men den färs­ka ma­ten i ju­le­tid ha­de sta­tar­fa­mil­jer­na ge­men­samt med de mer väl­bär­ga­de bön­der­na. In­ne­hål­let på jul­bor­det skil­de sig dock åt. Julut­ställ­ning­en går att se till och med den 6 ja­nu­a­ri.

I statarlängan bod­de två fa­mil­jer på 1920-ta­let och på de­ras jul­bord finns lut­fisk, mjukt bröd, smör och en bit bog­fläsk. ”Det var bil­li­ga­re än skin­kan. Det var väl­digt vik­tigt med färsk ma­ten på ju­len, det åt man in­te till var­dags”, sä­ger El­len Land­berg, mu­sei­pe­da­gog.

DELSBOGÅRDEN. I Häl­sing­land du­ka­de de väl­bär­ga­de bön­der­na bland an­nat upp med ”stor­smör” – en stor cir­kel­for­mad smör­bit som ba­ra tjä­na­de som un­der­lägg för ljus­sta­ken. ”Ju mer smör man ha­de, desto mer väl­bär­gad var man”, sä­ger Jo­nas By­ström. Väl­ling med ka­nel, os­tar och lut­fisk med krydd­pep­par var någ­ra av de and­ra läc­ker­he­ter som fanns på jul­bor­det i Delsbogården. Öp­pet även på julaf­ton.

OKTORPSGÅRDEN. Jul­bord i Hal­land på 1870-ta­let. Upp­du­kat står bröd, kött, skin­ka, korv, öl och tor­kat fårkött. ”En bröd­hög skul­le ba­ra lig­ga där som en sym­bol för över­flöd. Och så­här fint med tän­da ljus och de­ko­re­rat med bib­lis­ka mo­tiv var det ald­rig nå­gon an­nan gång på året”, sä­ger An­ja Mag­nus­son (till hö­ger) och pe­kar mot hu­sets väg­gar. Till väns­ter Osva Ol­sen.

VÄLA SKO­LA, 1900-tal. Här bod­de lä­rar­fa­mil­jen som höll jul­grans­plund­ring för al­la byns barn. Pep­par­kaks­bak på­går i kö­ket 10-14 de­cem­ber. Stängt 25 de­cem­ber. På bild Bir­git­ta Bjärk­stedt.

Klass­fo­to. Skol­klas­sen med lä­rar­na i mitten. Bog­fläsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.