Po­li­sen: Så för­sö­ker be­dra­gar­na lu­ra dig

En per­son pling­a­de hos en bo­en­de i Bälls­ta och vil­le ha ut bå­de per­son­num­mer och kon­to­upp­gif­ter från den bo­en­de. Men be­sö­ka­ren fick gå vi­da­re – ut­an nå­gon in­for­ma­tion.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN - Ella Söderberg ella.so­der­[email protected]­rekt­press.se

En Val­len­tu­na­bo fick be­sök av en per­son som för­sök­te lu­ra til sig per­son- och kon­to­upp­gif­ter. Nu upp­ma­nar lo­kal­po­li­sen bo­en­de att va­ra ex­tra för­sik­ti­ga och upp­märk­sam­ma.

Det var vid 17-ti­den på tis­dags­kväl­len som en man ring­de på en bo­en­des dörr i Bälls­ta. Man­nen vil­le få re­da på per­so­nens per­son­num­mer och kon­to­num­mer.

Men den bo­en­de gav in­te ut nå­gon in­for­ma­tion, och man­nen gick vi­da­re.

Po­li­sen lar­ma­des, och när de kom till plat­sen fick man fatt på man­nen och kon­trol­le­ra­de ho­nom.

– Han är iden­ti­fi­e­rad av po­li­sen men in­te miss­tänkt för nå­got, sä­ger Ola Sö­derlind på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Ären­det be­skrivs som be­drä­ge­ri­för­sök.

Nu vill po­li­sen att fler ska va­ra på sin vakt och upp­märk­sam­ma om nå­gon ring­er el­ler tar kon­takt i syf­te att få ut per­son­num­mer, lö­senord el­ler bank-id.

– Ge­ne­rellt ser vi att be­drä­ge­ri­er har ökat kraf­tigt de se­nas­te åren i he­la Sve­ri­ge. Of­ta rik­tar man sig mot äld­re på te­le­fon, och ut­ger sig för att va­ra från an­ting­en en myn­dig­het, ban­ken el­ler lä­ka­re, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg, på Tä­by­po­li­sen.

Hon be­rät­tar att po­li­sen vill upp­ma­na att folk spri­der in­for­ma­tion till si­na an­hö­ri­ga om att man ska va­ra upp­märk­sam­ma.

– Vi bru­kar sä­ga att man ska ald­rig an­vän­da sin bank­do­sa el­ler bank-id på upp­ma­ning av nå­gon som kon­tak­tar en, ing­en se­ri­ös ak­tör ber dig om det på te­le­fon.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BE­DRÄ­GE­RI­FÖR­SÖK. Po­li­sen kun­de i veckan iden­ti­fi­e­ra en per­son som vil­le ha ut en bo­en­de i Bäll­stas per­son­num­mer och kon­to­num­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.