4H-GÅRD TVINGAS STÄNGA …

… men per­so­na­len i Val­len­tu­na ger in­te upp hop­pet än.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN - Ella Söderberg 070-091 23 42 ella.so­der­[email protected]­rekt­press.se

De se­nas­te da­gar­na har va­rit job­bi­ga och det har bli­vit myc­ket gråt. SÄG VAD DU TYCKER! val­len­tu­na­ny­he­ter.se

För någ­ra da­gar se­dan kom be­slu­tet – 4H-går­den i Val­len­tu­na läggs ned. An­led­ning­en är den knac­ki­ga eko­no­min. Av­ta­let med kom­mu­nen gick ut i som­ras, och kom­mer in­te att för­ny­as.

– Vi har haft en di­a­log med dem i ett och ett halvt år kring eko­no­min och ar­bets­mil­jön, och un­der det här året har fri­tids­nämn­den hjälpt till med li­te ex­tra me­del för att hit­ta en håll­bar lös­ning, sä­ger Pe­tri Pel­to­nen, för­valt­nings­chef för fri­tids­för­valt­ning­en.

Så sent som i ok­to­ber be­slu­ta­de fri­tids­nämn­den att går­den skul­le få 125 000 kro­nor i bi­drag, men trots det blir det ing­en verk­sam­het näs­ta år.

– En­ligt 4H:s be­räk­ning­ar så an­ser de att för att kla­ra av att hål­la sam­ma verk­sam­het be­hö­ver de mel­lan 650 000 kro­nor och en mil­jon. I fri­tids­nämn­dens nya bud­get för näs­ta år finns in­te det ut­rym­met.

Allt som van­ligt

När Val­len­tu­na Ny­he­ter be­sö­ker går­den rul­lar allt på som van­ligt. Häs­tar­na går i sin ha­ge, få­ren och get­ter­na li­kaså, ka­ni­ner­na har ku­rat ihop sig i snål­blås­ten, och in­ne hos gri­sar­na är det varmt och skönt i hal­men.

Men stäm­ning­en, den är låg. Vid fi­ka­bor­det sit­ter gårds­fö­re­stån­da­ren El­len Wik och 4H-klub­bens ord­fö­ran­de Hed­da San­de­li­us, bå­da märk­bart sorgs­na över be­ske­det.

– De se­nas­te da­gar­na har va­rit job­bi­ga och det har bli­vit myc­ket gråt. I tis­dags (läs för­ra veckan) ha­de vi kris­mö­te med klub­ben och med­lem­mar­na, be­rät­tar Hed­da.

Många upp­rör­da

El­len be­rät­tar att det är många som är upp­rör­da över att går­den ska stänga.

– Det är så många som drab­bas, barn, äldre­bo­en­den, dag­verk­sam­het, för­sko­lor och al­la med­lem­mar, sä­ger hon.

In ge­nom dör­ren kom­mer Ali­da Ögren. Hon är an­ställd på går­den se­dan ett halv­år till­ba­ka, och hål­ler med om att många drab­bas.

– Det här på­ver­kar många barn då det är en fristad för dem. De äls­kar att va­ra här, al­la är väl­kom­na, oav­sett vem man är, sä­ger hon.

Se­dan ti­di­ga­re har El­len sagt upp sig, men sä­ger att an­led­ning­en till att går­den stäng­er är på grund av då­lig eko­no­mi och ar­bets­mil­jö.

– För att ha en gård mås­te man ha an­ställd och ut­bil­dad per­so­nal, och även en trygg eko­no­mi, sä­ger El­len.

Pe­tri Pel­to­nen på fri­tids­för­valt­ning­en be­rät­tar att det är 4H i lä­net som har be­slu­tat att av­veck­la verk­sam­he­ten i Val­len­tu­na, ef­ter att kom­mu­nen in­te kun­de be­vil­ja yt­ter­li­ga­re bi­drag. Har ni någ­ra pla­ner på att an­ord­na en lik­nan­de gård?

– Vi har inga and­ra pla­ner, det här hand­lar helt en­kelt om eko­no­min. Fri­tids­nämn­den har fått be­spa­ring­ar in­för näs­ta år, sä­ger Pe­tri Pel­to­nen.

Ryk­tet går att fri­tids­nämn­den istäl­let vill läg­ga peng­ar­na på en ny id­rotts­hall?

– Det stäm­mer att det byggs en id­rotts­hall, i sam­band med att Ha­ga­sko­lan tas i drift. Det är be­stämt se­dan länge. Vi står för 65 pro­cent av kost­na­der­na av hal­len och hyr ut den till för­e­nings­li­vet.

Men på går­den ger man in­te upp i förs­ta ta­get. En nam­nin­sam­ling för går­dens be­va­ran­de har star­tat och har i skri­van­de stund över 1 300 un­der­skrif­ter.

POPPIS. El­len Wik och pon­ny Lil­le­man, ha­gens mest po­pu­lä­ra kil­le bland bar­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.