JO-an­mä­lan mot kom­mu­nen

I no­vem­ber JO-an­mäl­des Val­len­tu­na kom­mun ef­ter han­te­ring­en av ar­bets­mark­nads­av­del­ning­en och dess ned­lägg­ning. Men nu har an­mä­lan lagts ned.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN - Ella Söderberg 070-091 23 42 ella.so­der­[email protected]­rekt­press.se

I no­vem­ber JO- an­mäl­de någ­ra per­so­ner Val­len­tu­na kom­mun ef­ter han­te­ring­en av Ar­bets­mark­nads av­del­ning­en( A m a ). Man an­såg att kom­mu­nen gjort fel gäl­lan­de han­te­ring­en av ut­red­ning­en. Ut­red­ning­en gjor­des i au­gusti ti­di­ga­re i år, men blev först i no­vem­ber till­gäng­lig för all­män­he­ten att ta del av.

– Det har ta­git tid att ta fram ut­red­ning­en. Det var in­te så lätt att få tag i upp­gif­ter ska jag sä­ga dig. Det lig­ger di­gert ar­be­te bakom. Den var på väg upp till kom­mun­sty­rel­sen men den drogs till­ba­ka för att man be­höv­de gö­ra ären­de­be­red­ning, sa kom­mun­di­rek­tör Victor Ki­lén till Val­len­tu­na Ny­he­ter då.

En av de som JO-an­mäl­de var Ro­ger Syrén, som ti­di­ga­re­ar­be­ta­de för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Det be­ty­der att i al­la fall vis­sa folk­val­da in­te ha­de till­gång till vik­tig in­for­ma­tion. De kun­de in­te ta sitt an­svar, och då är in­te en be­red­ning gjord som kom­mun­la­gen sä­ger att man ska gö­ra, sa han till tid­ning­en då. An­mä­lan läggs ned Men nu med­de­lar Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen att man läg­ger ner an­mä­lan mot kom­mun­di­rek­tö­ren och kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de. I ut­ta­lan­det skri­ver man att an­mä­lan in­te ger an­led­ning till nå­gon åt­gärd el­ler ut­ta­lan­de från JO.

Ro­ger Syrén är be­svi­ken över be­slu­tet.

– Jag be­kla­gar det, vi får ald­rig ve­ta om be­red­ning­en har gått till en­ligt kom­mu­nal­la­gens krav. Ef­tersom JO in­te har valt att gå vi­da­re med att grans­ka det här, be­ty­der det att vi san­no­likt in­te kom­mer att få ve­ta hur det gått till, sä­ger han.

Val­len­tu­na Ny­he­ter har sökt kom­mun­di­rek­tör Victor Ki­lén.

FO­TO: ARKIVBILD

ANMÄLDA. JO-an­mä­lan mot Val­len­tu­na kom­mun läggs ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.