Fri­tids­hjäl­pen le­tar stör­re lo­kal i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Ella Söderberg

Tryc­ket på för­e­ning­en Fri­tids­hjäl­pen är så stort att de mås­te tac­ka nej till folk som vill skän­ka sa­ker. An­led­ning­en är att de­ras för­råd in­te räc­ker till. Nu ef­ter­ly­ser de en stör­re lo­kal att ver­ka i. Ti­di­ga­re har vi skri­vit om att fri­tids­går­den No­va flyt­tar till nya lo­ka­ler. Men flyt­ten på­ver­kar även för­e­ning­en Fri­tids­hjäl­pen, som hjäl­per fa­mil­jer i eko­no­misk ut­satt­het. I nu­lä­get har de ett för­råd i an­slut­ning till ska­te­hal­len, där de för­va­rar sa­ker som folk har skänkt.

– Trots att vi har lop­pi­sar fylls det på, vi har även tving­ats fyl­la tvätt­stu­gan hem­ma med sa­ker, sä­ger Ca­ro­li­ne Lin­dau som star­ta­de och dri­ver Fri­tids­hjäl­pen till­sam­mans med sin man. Skänks myc­ket sa­ker Hon be­rät­tar att många vill skän­ka sa­ker till för­e­ning­en, just nu får de in myc­ket skrid­skor och hjäl­mar.

– Vi har högt tryck på för­rå­det, det känns jät­tetrå­kigt men vi mås­te sä­ga nej till folk

som vill skän­ka. Vis­sa vill skän­ka cyklar vil­ket är dyrt att kö­pa, det vo­re fan­tas­tiskt om vi kun­de ta emot dem, sä­ger Ca­ro­li­ne.

Där­för ef­ter­ly­ser nu Fri­tids­hjäl­pen en ny lo­kal de kan vis­tas i. Med en stör­re lo­kal kan de ha öp­pet mer kon­ti­nu­er­ligt där folk skul­le kun­na be­sö­ka den och an­ting­en skän­ka sa­ker el­ler kö­pa och lå­na ut­rust­ning.

– Idag mås­te man kon­tak­ta oss om man vill lå­na nå­got, det går in­te att själv kom­ma till för­rå­det och tit­ta. Vår dröm är en lo­kal som har till­gång till to­a­lett och ett li­tet pent­ry. Och om den är stör­re så vi får plats med hyl­lor och kan gö­ra sa­ker­na mer syn­li­ga. Men vi är tack­sam­ma för allt som er­bjuds.

Sam­ti­digt po­äng­te­rar Ca­ro­li­ne att lo­ka­len in­te får va­ra för dyr ef­tersom Fri­tids­hjäl­pen drivs med eg­na me­del och in­te får nå­got bi­drag från kom­mu­nen.

Var vill ni att lo­ka­len ska lig­ga nå­gon­stans?

– Dröm­men är såklart att lo­ka­len lig­ger re­la­tivt centralt så det blir lät­till­gäng­ligt för de fles­ta. Men vi hål­ler koll även läng­re ut, som vid Få­gelsång­en och Okvis­ta.

Fyl­ler fem år

I de­cem­ber fi­rar Fri­tids­hjäl­pen fem år. Ca­ro­li­ne be­rät­tar att man hjälpt mel­lan 20 till 35 in­di­vi­der som fått stöd med allt från med­lems­av­gif­ter till att få åka på lä­ger.

– Vi vet att i stort sett al­la de barn och unga som Fri­tids­hjäl­pen stöt­tat är fort­fa­ran­de ak­ti­va i si­na för­e­ning­ar, sä­ger Ca­ro­li­ne Lin­dau.

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

MÅNGA GÅ­VOR. Fri­tids­hjäl­pen har vux­it ur si­na lo­ka­ler. På bild: ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Ca­ro­li­ne Lin­dau som blev Årets Val­len­tu­na­bo 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.