Häst­ä­ga­re väd­jar till bi­lis­ter: Vi­sa hän­syn

VÄD­JAR OCH VARNAR. Häst­ä­ga­ren Ni­ka skul­le ta in häs­tar­na – det höll på att slu­ta med olyc­ka

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

Olyc­kan var näs­tan fram­me när Ni­ka Bast­holm skul­le ta in si­na häs­tar­na i stal­let från ha­gen på and­ra si­dan vägen i Lind­hol­men. Nu ber hon bi­lis­ter­na att kö­ra mer för­sik­tigt.

När Ni­ka Bast­holm skul­le ta in häs­tar­na till stal­let i Lind­hol­men, höll det på att slu­ta i en fruk­tans­värd olyc­ka för bå­de häs­tar­na, bi­lis­ten och hen­ne själv. Nu vill hon att bi­lis­ter ska vi­sa hän­syn.

Det var för­ra tis­da­gen som Ni­ka Bast­holm skul­le ta in häs­tar­na från ha­gen på Sö­der­by Gård i Lind­hol­men. De fles­ta häs­tar står i ha­gen som lig­ger på sam­ma si­da som går­den. Men någ­ra finns i ha­gen på and­ra si­dan vägen, en väg där många kört fort.

Ni­ka märk­te att häs­tar­na var upp­ja­ga­de när hon kom ut till den ha­gen.

– Det var nå­got som ha­de hänt. Kanske att någ­ra äl­gar el­ler vild­svin ha­de gått för­bi ti­di­ga­re, be­rät­tar Ni­ka.

Hon tog två häs­tar, men pre­cis när hon skul­le stänga grin­den, ru­sar en tred­je häst ut och spring­er ut på vägen.

– De två jag höll i blev stres­sa­de, men jag lyc­ka­des i al­la fall stänga in en fjär­de häst. Jag höll kvar de and­ra två, men släpp­te dem ef­ter ett tag. Drar en häst kom­mer flykt­be­te­en­det hos de and­ra.

Ställ­de sig i vägen

När den tred­je häs­ten såg att de and­ra två var lö­sa, vän­de den och sprang till­ba­ka och för­bi Ni­ka. Till­sam­mans sprang häs­tar­na se­dan hem till stal­let och runt det någ­ra varv, in­nan de bör­ja­de sö­ka ef­ter si­na box­ar.

– Ha­de jag in­te släppt de and­ra två ha­de den tred­je kun­nat kol­li­de­ra med en bil.

Ni­ka blev väl­digt skär­rad av hän­del­sen, men fick hjälp av en an­nan tjej i stal­let att ta in de sista häs­tar­na från ha­gen.

Men tu­mul­tet slu­tar in­te där. När de ska gå över vägen med häs­tar­na, bör­jar två av dem cir­ku­le­ra runt på vägen. Ni­ka ser att det bör­jar kom­ma bi­lar, och stäl­ler sig mitt i vägen med sin re­flex­väst.

– Jag vif­tar med hän­der­na för att var­na, men bil­fö­ra­ren bör­jar blin­ka med hel­lju­set. Till slut in­ser fö­ra­ren att det är häs­tar på vägen och stan­nar tio me­ter fram­för mig. Jag tänk­te ba­ra att nu blir jag påkörd. Det var fruk­tans­värt.

Den här gång­en slu­ta­de allt till sist väl. Men Ni­ka vill

Även om vi har ly­sen och re­flex­väs­tar på oss, ser folk in­te häs­ten. Vi har tänkt på hur vi ska kun­na ly­sa upp häs­tar­na, kanske att vi kö­per re­flexsprej.

SÄG VAD DU TYC­KER! Stock­holmDi­rekt.se

upp­ma­na bil­fö­ra­re till för­sik­tig­het. Ett stort pro­blem en­ligt hen­ne är att det in­te finns nå­gon be­lys­ning kring ha­gen och vägen.

– Al­la som kör där bor­de ve­ta att häs­tar går ut på vägen på mor­go­nen och på ef­ter­mid­da­gen. Jag var verk­li­gen sä­ker på att det här kom­mer att slu­ta med dö­den för en häst, och even­tu­ellt en bil­fö­ra­re, sä­ger Ni­ka.

100 på 70-väg

Has­tig­hets­grän­sen på vägen är 70 kilo­me­ter i tim­men, men en­ligt Ni­ka kör folk of­ta i 100. Gårdsä­ga­ren har för­sökt få ner has­tig­he­ten till 50, ut­an re­sul­tat. En fart­ka­me­ra finns på plat­sen se­dan i som­ras, men den fun­ge­rar in­te.

– Även om vi har ly­sen och re­flex­väs­tar på oss, ser folk in­te häs­ten. Vi har tänkt på hur vi ska kun­na ly­sa upp häs­tar­na, kanske att vi kö­per re­flexsprej el­ler fler väs­tar som vi har på oss att hänga över de­ras hal­sar. Har du pra­tat med bi­lis­ter för­ut om pro­ble­met?

– Någ­ra har va­rit po­si­ti­va, vis­sa stan­nar och sak­tar in när de kom­mer i när­he­ten. Jag tror att det hand­lar om okun­skap, folk för­står in­te hur häs­tar är. El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­[email protected]­rekt­press.s

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

CHOC­KAD. Ni­ka Bast­holm blev skär­rad av hän­del­sen när bå­de hon och fle­ra häs­tar höll på att bli påkör­da ut­an­för ha­gen i Lind­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.