Se­basti­an, 21, vann Val­len­tu­nas Fun­kis­fes­ti­val

Tio ar­tis­ter täv­la­de i no­vem­ber om att få re­pre­sen­te­ra Val­len­tu­na i den sto­ra Fun­kis­fes­ti­va­len i Stock­holm. Vin­na­ren blev Se­basti­an Ögren från Lind­hol­men.

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg

Fun­kis­fes­ti­va­len är Sve­ri­ges störs­ta me­lo­di­festi­val för per­so­ner med kog­ni­tiv el­ler neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­ned­sätt­ning.

Se­basti­an Ögren, 21 år, lyc­ka­des char­ma bå­de ju­ryn och publi­ken på No­va i Val­len­tu­na med lå­ten ”Jag vet” av Vi­king­ar­na. I vår ska han täv­la i se­mi­fi­na­len på Na­len i Stock­holm. Där kom­mer bi­drag från he­la Sve­ri­ge täv­la om att gå vi­da­re till den sto­ra fi­na­len på Stock­holm Wa­ter­front i au­gusti 2019.

– Det känns otro­ligt bra och stort att få re­pre­sen­te­ra sin kom­mun, sä­ger Se­basti­an.

Sjung­it har han gjort se­dan han var fy­ra år, bå­de hem­ma och i kör. Att han val­de att stäl­la upp med en dans­bands­låt var själv­klart.

– Dans­bands­lå­tar pas­sar min röst. Jag val­de en låt som hand­lar om hur jag känt un­der fle­ra år, sä­ger han.

Se­basti­an be­rät­ta­de att det var bå­de pir­rigt och ro­ligt att sjunga för de 250 per­so­ner som satt i publi­ken. In­för täv­ling­en ha­de han övat in sin röst nog­grant.

– Jag tän­ker det som att jag har skåp med oli­ka luc­kor, där var­je luc­ka är to­ner. In­nan upp­trä­dan­det kol­la­de jag luc­kor­na och såg till att allt sit­ter. Hur tror du det kom­mer gå i se­mi­fi­na­len?

– Det får gå hur som helst, jag kom­mer ha jät­te­kul oav­sett. Jag vill gär­na att folk från Val­len­tu­na kom­mer och ger sitt stöd, det kom­mer hjäl­pa mig.

Re­dan 2015 gick han till Fun­kis­fes­ti­va­lens fi nal på Cir­kus med lå­ten ” Sik­ta högt” av dans­ban­det Stre­aplers.

Nu hål­ler han ock­så på att star­ta upp dans­ban­det Gläd­je­spri­dar­na.

– Vi rik­tar oss till folk som äls­kar att dan­sa. Pla­nen är att gö­ra co­vers på kän­da dans­bands­lå­tar. Var vi än spe­lar kom­mer vi gö­ra det med 100 pro­cent gläd­je. Tyc­ker du att det be­hövs fler sa­ker som Fun­kis­fes­ti­va-

len för folk med funk­tions­va­ri­a­tio­ner?

– Ja, jag är be­svi­ken över att det in­te hän­der nå­got i Val­len­tu­na för funk­tions­ned­sat­ta. Klubb Cos­mos är bra, men det be­hövs mer. Det är hemskt hur folk ser på oss med ett an­nat per­spek­tiv. Jag har själv bli­vit ut­satt för dum­he­ter. Var­för kan folk in­te för­stå att vi är li­ka myc­ket vär­da som ni? Jag kom­mer nju­ta li­vet ut, jag vill upp­le­va gre­jer. Jag tror att man mås­te vå­ga gö­ra sa­ker och in­te va­ra blyg.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

VIN­NA­RE. Se­basti­an Ögren är stolt över att få re­pre­sen­te­ra Val­len­tu­na i Fun­kis­fes­ti­va­len näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.