Be­ske­det: 4H-går­den kom­mer att över­le­va

NYTT AV­TAL KLART. Val­len­tu­nas gård blir kvar

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Li­sa Halldén Ella Sö­der­berg

Det är en så otro­lig lättnad. Jag kan in­te hit­ta ord.

Gläd­jetå­rar­na rann när Val­len­tu­nas 4H-gård fick be­ske­det på Lu­cia. Läns­för­e­ning­en och kom­mu­nen ha­de enats om ett nytt av­tal och går­den kan va­ra kvar. För­ra fre­da­gen sam­la­de går­den till fest.

Det som från bör­jan skul­le va­ra ett till­fäl­le att sä­ga hej­då till dju­ren och de an­ställ­da, blev istäl­let en fest. Det var många som vil­le fi­ra att 4Hgår­den skul­le få va­ra kvar.

– Det känns jät­te­bra, jag har vux­it upp här och det har känts så dep­pigt in­nan vi fick re­da på att den blir kvar, sä­ger Tu­va An­bratt som är le­da­re på går­den.

Hon får med­håll från Sa­ra Gustavs­son och hen­nes barn. De bor i när­he­ten och är helgskö­ta­re på går­den se­dan tre år till­ba­ka. Det in­ne­bär att de då och då kom­mer och skö­ter om dju­ren, tar ut dem i ha­gen och ger dem mat.

– Först blev jag led­sen när jag fick hö­ra att den skul­le stänga, sen blev jag arg och skrev på pro­test­lis­tan. Det känns jät­te­ro­ligt att man nu har hit­tat en håll­bar lös­ning, det här var den bäs­ta jul­klap­pen, sä­ger Sa­ra Gustavs­son.

”Otro­lig lättnad”

När går­dens ord­fö­ran­de Hed­da San­de­li­us fick be­ske­det grät hon av gläd­je.

– Det är en så otro­lig lättnad. Jag kan in­te hit­ta ord. Jag är så glad och stolt. Vi i sty­rel­sen har job­bat så hårt, det har va­rit i al­las tan­kar, var­je dag. Jag tyc­ker vi har gjort ett så bra jobb och jag är tack­sam mot kom­mu­nen att de hit­ta­de en lös­ning, sä­ger hon.

En­ligt 4H:s be­räk­ning­ar så be­hövs 650 000 kro­nor för att verk­sam­he­ten ska gå runt. Men i det för­ra av­ta­let ha­de går­den ba­ra ett an­slag på 140 000 kro­nor per år från fri­tids­nämn­den. I det nya av­ta­let, som blev klart för­ra vec­kan, lig­ger an­sla­get, en re­jäl bit hög­re.

– Den sum­man som bå­de 4H-går­den på läns­ni­vå och kom­mu­nen är nöj­da med lig­ger på 620 000 kro­nor. Det är det som 4H på läns­ni­vå har be­rät­tat att de be­hö­ver för att kun­na hål­la nä­san över vat­ten­y­tan och ock­så hål­la en kva­li­tet i de tjäns­ter som kom­mu­nen de facto kö­per, sä­ger Val­len­tu­nas kom­mu­nal­råd Pa­ri­sa Lil­jestrand (M).

”Bätt­re av­tal för al­la”

För att få ihop fi­nan­sie­ring­en har av­ta­lets gjorts om så att fle­ra oli­ka nämn­der ska kun­na an­vän­da sig av går­dens verk­sam­het, in­te en­bart fri­tids­nämn­den som ti­di­ga­re. På så sätt kan verk­sam­he­ten be­kostas av fle­ra oli­ka bud­ge­tar.

– Vi har ett tyd­li­ga­re av­tal som är mer re­gle­rat. Nu ska för­sko­lor och sko­lor kun­na an­vän­da verk­sam­he­ten och ock­så vis­sa av de­lar so­ci­al­för­valt­ning­ens verk­sam­he­ter. Det för­ra av­ta­let var ing­en nöjd med, så det vi har job­bat med des­sa vec­kor är ett tyd­li­ga­re och bätt­re av­tal för al­la.

Av­ta­let kom­mer sä­ker­stäl­la en trygg fram­tid för 4H- går­den i Val­len­tu­na, me­nar Kai­sa Karls­son, 4H:s re­gi­onkon­su­lent.

– Jag är helt nöjd med det som vi har fått pre­sen­te­rat för oss, sä­ger hon.

GLAD. Tu­va An­bratt är le­da­re på Val­len­tu­nas 4H-gård och är väl­digt glad över be­ske­det att den får va­ra kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.